میرمحمد اسماعیل پاقلعه ای

میرمحمد اسماعیل پاقلعه ای

شهرت :

میرمحمد اسماعیل پاقلعه ای
تاریخ وفات :
3/01/1323
مزار :
تکیه آغاباشی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

عارف فاضل، فرزند حاج میرزا محمد ابن میرزا ابوالقاسم مدرس بن میر محمد اسماعیل، بن میر محمد باقر بن میر محمد اسماعیل، از خاندان سادات حسینی خاتون آبادی اصفهان بوده است. جدش، میرزا ابوالقاسم از علما و حکمای بزرگان اصفهان، امام جماعت مسجد شاه و جامع جدید عباسی و مدرّس برجسته مدرسه چهارباغ بود که در سال 1202ق درگذشت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد.پدرش میرزا محمد و برادر بزرگش، میر محمد هادی، از عرفا و زهاد بزرگ زمان خود بودند. میر محمد اسماعیل بعد از وفات برادرش، میر محمدهادی از سال 1311ق، به مدت دوازده سال در اصفهان مأمور راهنمایی و ارشاد مریدان نعمت اللهی گردید و در شب سوم محرم 1323ق درگذشت و در تکیه آغاباشی، جنب برادرش، میر محمد هادی به خاک سپرده شد.

    ابوالقاسم طرب در فوت او این ماده تاریخ را سروده است:

تاریخ وفات او طرب گفت بشور:/« قربانی دوست کردجان اسماعیل »

سنگ قبر وی به خط ثلث اثر خوشنویس برجسته آقا محمد تقی صحّاف است

    از میر محمد اسماعیل دو فرزند پسر به جای ماند: یکی آقا میرزا عبدالحسین که در 1334ق درگذشت و پسر دیگرش حاج میرزا علی اکبر بود که بعد از آقا میرزا عباس پاقلعه ای در سال 1350ق،مأمور رسیدگی به امور سلسله نعمت اللهی اصفهان گردید و در سال 1352ق درگذشت  


مشروح زندگی نامه

عارف فاضل، فرزند حاج میرزا محمد ابن میرزا ابوالقاسم مدرس بن میر محمد اسماعیل، بن میر محمد باقر بن میر محمد اسماعیل، از خاندان سادات حسینی خاتون آبادی اصفهان بوده است. جدش، میرزا ابوالقاسم از علما و حکمای بزرگان اصفهان، امام جماعت مسجد شاه و جامع جدید عباسی و مدرّس برجسته مدرسه چهارباغ بود که در سال 1202ق درگذشت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد.پدرش میرزا محمد و برادر بزرگش، میر محمد هادی، از عرفا و زهاد بزرگ زمان خود بودند. میر محمد اسماعیل بعد از وفات برادرش، میر محمدهادی از سال 1311ق، به مدت دوازده سال در اصفهان مأمور راهنمایی و ارشاد مریدان نعمت اللهی گردید و در شب سوم محرم 1323ق درگذشت و در تکیه آغاباشی، جنب برادرش، میر محمد هادی به خاک سپرده شد.

    ابوالقاسم طرب در فوت او این ماده تاریخ را سروده است:

تاریخ وفات او طرب گفت بشور:/« قربانی دوست کردجان اسماعیل »

سنگ قبر وی به خط ثلث اثر خوشنویس برجسته آقا محمد تقی صحّاف است

    از میر محمد اسماعیل دو فرزند پسر به جای ماند: یکی آقا میرزا عبدالحسین که در 1334ق درگذشت و پسر دیگرش حاج میرزا علی اکبر بود که بعد از آقا میرزا عباس پاقلعه ای در سال 1350ق،مأمور رسیدگی به امور سلسله نعمت اللهی اصفهان گردید و در سال 1352ق درگذشت