مراد پرچمی

مراد پرچمی

شهرت :

پرچمی
تاریخ وفات :
1328/01/01
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
حقوقدان
میرزا مراد از طایفه احمد خسروى بختیارى در حدود سال 1320ق متولّد شد. در جوانى برای تحصیل به اصفهان رفت و با استعداد عجیبى که داشت، معلومات لازم را آموخت و سپس نزد یکى از اساتید فن وکالت را آموخت و طولى نکشید که خود یکى از زبردست ترین وکلاى دادگسترى اصفهان گردید. وى علاوه بر آگاهى از قوانین دادگسترى، از قواعد ادبى نیز بى بهره نبود و طبعى سرشار داشت.
وى در سال 1328ش وفات یافت و در شمال غربى صحن تکیه سیدالعراقین مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
میرزا مراد از طایفه احمد خسروى بختیارى در حدود سال 1320ق متولّد شد. در جوانى برای تحصیل به اصفهان رفت و با استعداد عجیبى که داشت، معلومات لازم را آموخت و سپس نزد یکى از اساتید فن وکالت را آموخت و طولى نکشید که خود یکى از زبردست ترین وکلاى دادگسترى اصفهان گردید. وى علاوه بر آگاهى از قوانین دادگسترى، از قواعد ادبى نیز بى بهره نبود و طبعى سرشار داشت.
وى در سال 1328ش وفات یافت و در شمال غربى صحن تکیه سیدالعراقین مدفون گردید.