میرزا محمدعلی تفرشی منجم

میرزا محمدعلی تفرشی منجم

شهرت :

تفرشی منجم
تاریخ وفات :
4/06/1282
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
منجم
فرزند حاج میرزا عبدالله، عالم فاضل و منجم مشهور.
پدرش از سادات محترم اصفهان، فرزند علاءالدین محمدتفرشی، متوفای عید قربان 1222ق است که در تکیه آقا محمد بیدآبادی مدفون است .
وی از اجله سادات و بزرگان تفرش بود. در اواسط سن از شیراز به اصفهان آمد و ساکن گردید و خواهر عالم کامل، میر محمّـد صـادق خـاتون آبـادی منجم را تزویج کرد. وی در نجوم و سایر علوم تبحّر داشت. در سال 1282 در اصفهان وفات نمود و در فضای مقابل تکیه مدفون گردید.
فرزنـدش، میـرزا محمّـد حسن منجـم اصفهانـی از علمای بزرگ و اساتید فن نجوم بود.
اعتماد السلطنـه در مآثروالآثـار دربارة میرزا محمّـد حسن مـی نویسد: آن مرحوم پسر میرزا محمّد علی تفرشی است که فاضلی مشهور بود و همشیره استاد الکل میر محمّد صادق اصفهانی خاتون آبـادی را داشت و میـرزای منجـم مذکور از بطن مشارالیه است
مـرحـوم آقـا میـرزا محمّـد علـی تفـرشـی در 4 جمادی الثانی1282ق وفـات نمـود و در شمـال تکیـه مادر شاهزاده مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج میرزا عبدالله، عالم فاضل و منجم مشهور.
پدرش از سادات محترم اصفهان، فرزند علاءالدین محمدتفرشی، متوفای عید قربان 1222ق است که در تکیه آقا محمد بیدآبادی مدفون است .
وی از اجله سادات و بزرگان تفرش بود. در اواسط سن از شیراز به اصفهان آمد و ساکن گردید و خواهر عالم کامل، میر محمّـد صـادق خـاتون آبـادی منجم را تزویج کرد. وی در نجوم و سایر علوم تبحّر داشت. در سال 1282 در اصفهان وفات نمود و در فضای مقابل تکیه مدفون گردید.
فرزنـدش، میـرزا محمّـد حسن منجـم اصفهانـی از علمای بزرگ و اساتید فن نجوم بود.
اعتماد السلطنـه در مآثروالآثـار دربارة میرزا محمّـد حسن مـی نویسد: آن مرحوم پسر میرزا محمّد علی تفرشی است که فاضلی مشهور بود و همشیره استاد الکل میر محمّد صادق اصفهانی خاتون آبـادی را داشت و میـرزای منجـم مذکور از بطن مشارالیه است
مـرحـوم آقـا میـرزا محمّـد علـی تفـرشـی در 4 جمادی الثانی1282ق وفـات نمـود و در شمـال تکیـه مادر شاهزاده مدفون شد.