میرزا محمدحسن تفضلی بروجردی

میرزا محمدحسن تفضلی بروجردی

شهرت :

تفضلی بروجردی
تاریخ وفات :
1/04/1368
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل، فرزند عالم جلیل مرحوم میرزا ابوتراب بروجردى، در سال 1260ش در اصفهان متولّد شد.
در تحصیلات علوم دینى از شاگردان سیّد ابوالحسن بروجردى و شیخ احمد مجتهد بیدآبادى در اصفهان و در شهر مقدس قم، از شاگردان مرحوم آیت اللّه العظمى سیّد حسین بروجردى بوده است.پدرش میرزا ابوتراب، عالم فقیه زاهد ساکن محلة شمس آباد بود و در مسجد آنجا امامت مى نمود. وی در نشر احکام و ترویج و بیان مسائل حلال و حرام کوشا بوده است و در شب یک شنبه 15 شوال 1328ق در اصفهان وفات یافته و در تکیه مادرشاهزاده بیرون بقعه کنار دیوار غربى آن مدفون گردیده است.
مرحوم تفضّلى، در مسجد جعفر طیّار ( کوچه سرتیپ، خیابان شیخ بهایى ) امامت جماعت مى نمود. پدر و پسر هر دو از علماى اصفهان و از خدمتگزاران به شرع مطهّر بودند. ایشان دو فرزند پسر به نامهاى ابوالفضل و ابوالقاسم و یک دختر داشت. از فرزندانش مرحوم ابوالقاسم تفضّلى، از معلمان و فرهنگیان اصفهان بود که در 14 تیرماه 1362ش وفات یافت و در تکیه بروجردی مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل، فرزند عالم جلیل مرحوم میرزا ابوتراب بروجردى، در سال 1260ش در اصفهان متولّد شد.
در تحصیلات علوم دینى از شاگردان سیّد ابوالحسن بروجردى و شیخ احمد مجتهد بیدآبادى در اصفهان و در شهر مقدس قم، از شاگردان مرحوم آیت اللّه العظمى سیّد حسین بروجردى بوده است.پدرش میرزا ابوتراب، عالم فقیه زاهد ساکن محلة شمس آباد بود و در مسجد آنجا امامت مى نمود. وی در نشر احکام و ترویج و بیان مسائل حلال و حرام کوشا بوده است و در شب یک شنبه 15 شوال 1328ق در اصفهان وفات یافته و در تکیه مادرشاهزاده بیرون بقعه کنار دیوار غربى آن مدفون گردیده است.
مرحوم تفضّلى، در مسجد جعفر طیّار ( کوچه سرتیپ، خیابان شیخ بهایى ) امامت جماعت مى نمود. پدر و پسر هر دو از علماى اصفهان و از خدمتگزاران به شرع مطهّر بودند. ایشان دو فرزند پسر به نامهاى ابوالفضل و ابوالقاسم و یک دختر داشت. از فرزندانش مرحوم ابوالقاسم تفضّلى، از معلمان و فرهنگیان اصفهان بود که در 14 تیرماه 1362ش وفات یافت و در تکیه بروجردی مدفون گردید.
از آثار و تألیفات مرحوم میرزا محمّدحسن بروجردى رساله اى مختصر در اصول دین به فارسى و کتابى در مجالس وعظ و خطابه را مى توان نام برد.
وى در ربیع الثانى سال 1368ق وفات یافت و پیکرش را داخل بقعه تکیه بروجردی مابین قبر دو استادش مرحوم بروجردى و مرحوم آقا شیخ احمد بیدآبادى به خاک سپردند.