سید محمدطاهر تویسرکانی

سید محمدطاهر تویسرکانی

شهرت :

سید محمدطاهر تویسرکانی
تاریخ وفات :
1/05/1327
مزار :
تکیه میر فندرسکی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
از علمای اواخر عصر ناصری ساکن اصفهان، که با بزرگانی چون جهانگیر خان قشقایی و آخوند کاشی همدرس و همدوره بوده است. وی در مدرسه صدر به بحث و درس می پرداخته و پیش نماز مسجد سرخی اصفهان بوده است. وی عالمی زاهد و قانع و منیع الطبع بوده و نقل شده است که ظل السلطان پولی برای وی فرستاده بود و او برگردانده و این شعر حافظ را برایش نوشته است:
« ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم/با پادشه بگوی که روزی مقدّر است»
همین شعر نیز بر سنگ مزارش حک شده است. از وی دو فرزند پسر باقی مانده که در عرصه هنر موسیقی نام آشنا هستند: سید حسین طاهر زاده، از اساتید آواز مکتب اصفهان و سید محمدعلی طاهر پور ( مدفون در تکیه سیدالعراقین).
این عالم جلیل در جمادی الاول سال 1327ق درگذشت و در اتاق بالای سر مزار میر فندرسکی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
از علمای اواخر عصر ناصری ساکن اصفهان، که با بزرگانی چون جهانگیر خان قشقایی و آخوند کاشی همدرس و همدوره بوده است. وی در مدرسه صدر به بحث و درس می پرداخته و پیش نماز مسجد سرخی اصفهان بوده است. وی عالمی زاهد و قانع و منیع الطبع بوده و نقل شده است که ظل السلطان پولی برای وی فرستاده بود و او برگردانده و این شعر حافظ را برایش نوشته است:
« ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم/با پادشه بگوی که روزی مقدّر است»
همین شعر نیز بر سنگ مزارش حک شده است. از وی دو فرزند پسر باقی مانده که در عرصه هنر موسیقی نام آشنا هستند: سید حسین طاهر زاده، از اساتید آواز مکتب اصفهان و سید محمدعلی طاهر پور ( مدفون در تکیه سیدالعراقین).
این عالم جلیل در جمادی الاول سال 1327ق درگذشت و در اتاق بالای سر مزار میر فندرسکی به خاک سپرده شد.