آقا ضیاءالدین چهارسوقی

آقا ضیاءالدین چهارسوقی

شهرت :

چهارسوقی
تاریخ وفات :
1/01/1348
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
فرزند علامه میرزا محمدهاشم چهارسویی بن آقا سید زین العابدین خوانساری اصفهانی، در سال 1289ق در اصفهان به دنیا آمد. علامة مورخ و خواهرزادة وی شیخ محمدباقر الفت در «نسب نامة الفت» دربارة او نوشته: « مردی وارسته( بهلول صفت) دارای اطواری غیر عادی بود». او مردی باسخاوت بود و هر چه داشت به فقرا و محتاجان کمک می کرد و در این خصوص راه افراط را می پیمود. در سال 1348ق فوت نموده و در پشت تکیة صاحب روضات نزدیک دیوار مصلی مدفون گردید.
مشروح زندگی نامه
فرزند علامه میرزا محمدهاشم چهارسویی بن آقا سید زین العابدین خوانساری اصفهانی، در سال 1289ق در اصفهان به دنیا آمد. علامة مورخ و خواهرزادة وی شیخ محمدباقر الفت در «نسب نامة الفت» دربارة او نوشته: « مردی وارسته( بهلول صفت) دارای اطواری غیر عادی بود». او مردی باسخاوت بود و هر چه داشت به فقرا و محتاجان کمک می کرد و در این خصوص راه افراط را می پیمود. در سال 1348ق فوت نموده و در پشت تکیة صاحب روضات نزدیک دیوار مصلی مدفون گردید.