سید محمد حائری بروجنی

سید محمد حائری بروجنی

شهرت :

حائری بروجنی
تاریخ وفات :
1/03/1339
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
فرزند سید ابوالقاسم حسینی، در بدایت حال مشغول به کسب بوده، ولی به واسطة یک عمل اخلاقی که از او سر زده، باعث ارادت جمعی شده و به تدریج او را به لباس علما در آورده است. از شاگردان شیخ محمدباقر نجفی، میرزا ابوالمعالی کلباسی، میرزا بدیع درب امامیو آخوند کاشیو جمعی دیگر از علمای اصفهان بوده است.
وی در ربیع الاول 1339ق فوت و در تکیة ملک ( گلستان شهدا ) به خاک سپرده شد.
خط ثلث زیبای سنگ مزار وی به خط استاد حبیب الله فضائلی است. وی دارای فرزندانی فاضل و دانشمند بوده است که از آن جمله اند: سید مصطفی حائری بروجنی؛ آقا سید محمد، عالم و زاهد، مدفون در همان تکیه؛ آقا سید علی، مدفون در بروجن؛ سید مرتضی، مدفون در بروجن.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید ابوالقاسم حسینی، در بدایت حال مشغول به کسب بوده، ولی به واسطة یک عمل اخلاقی که از او سر زده، باعث ارادت جمعی شده و به تدریج او را به لباس علما در آورده است. از شاگردان شیخ محمدباقر نجفی، میرزا ابوالمعالی کلباسی، میرزا بدیع درب امامیو آخوند کاشیو جمعی دیگر از علمای اصفهان بوده است.
وی در ربیع الاول 1339ق فوت و در تکیة ملک ( گلستان شهدا ) به خاک سپرده شد.
خط ثلث زیبای سنگ مزار وی به خط استاد حبیب الله فضائلی است. وی دارای فرزندانی فاضل و دانشمند بوده است که از آن جمله اند: سید مصطفی حائری بروجنی؛ آقا سید محمد، عالم و زاهد، مدفون در همان تکیه؛ آقا سید علی، مدفون در بروجن؛ سید مرتضی، مدفون در بروجن.

داستانها

فرزند سید ابوالقاسم حسینی، در بدایت حال مشغول به کسب بوده، ولی به واسطة یک عمل اخلاقی که از او سر زده، باعث ارادت جمعی شده و به تدریج او را به لباس علما در آورده است. از شاگردان شیخ محمدباقر نجفی، میرزا ابوالمعالی کلباسی، میرزا بدیع درب امامیو آخوند کاشیو جمعی دیگر از علمای اصفهان بوده است.
وی در ربیع الاول 1339ق فوت و در تکیة ملک ( گلستان شهدا ) به خاک سپرده شد.
خط ثلث زیبای سنگ مزار وی به خط استاد حبیب الله فضائلی است. وی دارای فرزندانی فاضل و دانشمند بوده است که از آن جمله اند: سید مصطفی حائری بروجنی؛ آقا سید محمد، عالم و زاهد، مدفون در همان تکیه؛ آقا سید علی، مدفون در بروجن؛ سید مرتضی، مدفون در بروجن.