سید مصطفی حائری بروجنی

سید مصطفی حائری بروجنی

شهرت :

سید مصطفی حائری بروجنی
تاریخ وفات :
1/01/1352
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند ارشد سید محمد بروجنی از فضلای معاصر و صاحب مسند ریاست در میان سردارها و خوانین بختیاری بود و از رجال محترم عصر به شمار می رفت. قطع نظر از مقام دانش، سیدی بلند طبع و با همت و به صفت سخاوت و مکارم اخلاق آراسته بود و در اصلاح و قضای حوائج اهل دین و خدمت به نوع بشر جدیتی کامل داشته است. زمانی در میان او و بعضی رجال بختیاری، مشاجراتی واقع شد که به صلح انجامید. با وجود مکارم اخلاقی با صوفیه بخصوص صوفیة طاوسیه و اتباع حاج ملا سلطانعلی دشمنی داشت. چنانکه زمانی که شیخ عباسعلی کیوان در لباس تصوف بود و از طرف قطب خود فرزند ملا سلطان نور علیشاه در بروجن برای دلگرمی صوفیة آن جا رفته بود؛ مشارالیه او را از بروجن بیرون کرد. از این رو جمعی که دست ارادت به شیخ عباسعلی داده بودند، در صدد اذیت سید مصطفی برآمدند و از هرگونه صدمة جسمی و روحی به او کوتاهی نکردند.
وفات سید مصطفی در سال 1352ق واقع گردید و در تکیة ملک ( گلستان شهدا ) در کنار پدر مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند ارشد سید محمد بروجنی از فضلای معاصر و صاحب مسند ریاست در میان سردارها و خوانین بختیاری بود و از رجال محترم عصر به شمار می رفت. قطع نظر از مقام دانش، سیدی بلند طبع و با همت و به صفت سخاوت و مکارم اخلاق آراسته بود و در اصلاح و قضای حوائج اهل دین و خدمت به نوع بشر جدیتی کامل داشته است. زمانی در میان او و بعضی رجال بختیاری، مشاجراتی واقع شد که به صلح انجامید. با وجود مکارم اخلاقی با صوفیه بخصوص صوفیة طاوسیه و اتباع حاج ملا سلطانعلی دشمنی داشت. چنانکه زمانی که شیخ عباسعلی کیوان در لباس تصوف بود و از طرف قطب خود فرزند ملا سلطان نور علیشاه در بروجن برای دلگرمی صوفیة آن جا رفته بود؛ مشارالیه او را از بروجن بیرون کرد. از این رو جمعی که دست ارادت به شیخ عباسعلی داده بودند، در صدد اذیت سید مصطفی برآمدند و از هرگونه صدمة جسمی و روحی به او کوتاهی نکردند.
وفات سید مصطفی در سال 1352ق واقع گردید و در تکیة ملک ( گلستان شهدا ) در کنار پدر مدفون گردید.