سید احمد حسامی

سید احمد حسامی

شهرت :

سید احمد حسامی
تاریخ وفات :
1/01/1359
مزار :
تکیه جهانگیرخان قشقایی
زمینه فعالیت :
خوشنویس
فرزند بزرگ سید محمد حسن حسامی در سال1273ش در خانواده ای مذهبی و اهل هنر در اصفهان در محله تل واسگان بدنیا آمد. در سال1285ش به همراه پدر و بنا به دعوت اهالی کراج از پدرش جهت آموزش قرآن و مکتب داری عازم بلوک کراج می شود. خوشنویسی را نزد پدر فراگرفت و به همراه پدرش ردیف و آواز را نزد استاد حسین خضوعی ( ساعت ساز) فرا گرفت. پس از درگذشت پدر نیز در همان بلوک کراج به آموزش خط و تعلیم و تربیت شاگردان پرداخت. وی عالم منبری نیز بود و منابرش پیرامون مصائب اهل بیت(علیه السلام) و مسائل اجتماعی برگزار می شد. ایشان در سال 1359ق درگذشت و در تکیة جهانگیرخان قشقایی کنار قبر پدرش به خاک سپرده شد. نمونه ای از خط زیبای وی نزد نواده اش سید رضا حسامی موجود است
یکی از فرزندان وی حاج سید مرتضی حسامی بود که سال ها در کسوت روحانیت در ایام محرم به منابر رفته و منزلش محفل اساتید و بزرگانی چون جلال الدین همایی، جلال تاج اصفهانی، سید حسن کسایی و بزرگان دیگر بود.
وی در دی ماه 1378ش درگذشت و در قبرستان کیچی ( نزدیک بهارستان فعلی) به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند بزرگ سید محمد حسن حسامی در سال1273ش در خانواده ای مذهبی و اهل هنر در اصفهان در محله تل واسگان بدنیا آمد. در سال1285ش به همراه پدر و بنا به دعوت اهالی کراج از پدرش جهت آموزش قرآن و مکتب داری عازم بلوک کراج می شود. خوشنویسی را نزد پدر فراگرفت و به همراه پدرش ردیف و آواز را نزد استاد حسین خضوعی ( ساعت ساز) فرا گرفت. پس از درگذشت پدر نیز در همان بلوک کراج به آموزش خط و تعلیم و تربیت شاگردان پرداخت. وی عالم منبری نیز بود و منابرش پیرامون مصائب اهل بیت(علیه السلام) و مسائل اجتماعی برگزار می شد. ایشان در سال 1359ق درگذشت و در تکیة جهانگیرخان قشقایی کنار قبر پدرش به خاک سپرده شد. نمونه ای از خط زیبای وی نزد نواده اش سید رضا حسامی موجود است
یکی از فرزندان وی حاج سید مرتضی حسامی بود که سال ها در کسوت روحانیت در ایام محرم به منابر رفته و منزلش محفل اساتید و بزرگانی چون جلال الدین همایی، جلال تاج اصفهانی، سید حسن کسایی و بزرگان دیگر بود. وی نیز دارای طبع شعر بوده است و دو بیت ذیل نمونه ای از اشعار اوست:
سر نکردم خم برای نان به پیش دیگران
کار بهر خود نمودم هم برای دیگران
روزگار من اگر با نیک و بد طی شد ولیک
خدمت مردم نمودم روز و شب تا پای جان
وی در دی ماه 1378ش درگذشت و در قبرستان کیچی ( نزدیک بهارستان فعلی) به خاک سپرده شد.