سید حسین

سید حسین

شهرت :

سید محسن
تاریخ وفات :
20/12/1225
مزار :
تکیه فیض
زمینه فعالیت :
فرزند سید محسن، عالم و عارف از سادات حسینی نایین است. پدرش در عهد نادرشاه به اصفهان عزیمت کرد، در محله خواجو ساکن شد و با دختر علامه ملا محمداسماعیل خواجویی ازدواج کرد. سید محمدحسین به نایین مهاجرت نموده، به اقامه جماعت و ارشاد مردم مشغول بود. سپس به اصفهان مهاجرت و و در ذی الحجه 1225ق فوت کرد. همچنین فرزندش سید محمدهادی، متوفی شوال1231ق، در کنار پدر مدفون است. سنگ مزار مرحوم سید مصطفی که ظاهراً برادر سید محمدحسین است و از علمای جلیل القدر اصفهان بود، وی در صفر 1241ق فوت شدو نزدیک مزار برادرش به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند سید محسن، عالم و عارف از سادات حسینی نایین است. پدرش در عهد نادرشاه به اصفهان عزیمت کرد، در محله خواجو ساکن شد و با دختر علامه ملا محمداسماعیل خواجویی ازدواج کرد. سید محمدحسین به نایین مهاجرت نموده، به اقامه جماعت و ارشاد مردم مشغول بود. سپس به اصفهان مهاجرت و و در ذی الحجه 1225ق فوت کرد. همچنین فرزندش سید محمدهادی، متوفی شوال1231ق، در کنار پدر مدفون است. سنگ مزار مرحوم سید مصطفی که ظاهراً برادر سید محمدحسین است و از علمای جلیل القدر اصفهان بود، وی در صفر 1241ق فوت شدو نزدیک مزار برادرش به خاک سپرده شد.