ملا اسماعیل حکیم درب کوشکی

ملا اسماعیل حکیم درب کوشکی

شهرت :

حکیم درب کوشکی
تاریخ وفات :
15/10/1304
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
مدرس
از اجلة حکما و مدرسین اصفهان. سال تولد و شرح حال او در دست نیست و تنها به نام برخی از اساتید و شاگردان این حکیم متاله دست یافته ایم که در جای خود مغتنم است.
وفات؛ حکیم درب کوشکی در روز جمعه 15 شوال 1304ق وفات یافته و در کنار قبر آخوند ملا علی اکبر اژه ای در تکیةملا اسماعیل خواجویی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
از اجلة حکما و مدرسین اصفهان. سال تولد و شرح حال او در دست نیست و تنها به نام برخی از اساتید و شاگردان این حکیم متاله دست یافته ایم که در جای خود مغتنم است.
اساتید؛ 1- ملا اسماعیل واحدالعین؛2- میرزا عبدالجواد حکیم خراسانی؛ 3- سید رضی لاریجانی4- میرزا حسن نوری
تدریس و شاگردان؛ حکیم درب کوشکی سالها در اصفهان به تدریس حکمت متعالیه اشتغال داشت. برخی از شاگردان وی عبارتند از: آخوند ملا محمد کاشی؛ جهانگیر خان قشقایی؛ میرزا محمد مهدی قمشه ای؛ سید ابوالقاسم دهکردی؛ میرزا محمد حسین امام جمعه و عباس قلی خان نوری.
تألیفات؛ 1- جلوات ناصریه؛ 2- شرح حدیث رأس الجالوت.
وفات؛ حکیم درب کوشکی در روز جمعه 15 شوال 1304ق وفات یافته و در کنار قبر آخوند ملا علی اکبر اژه ای در تکیةملا اسماعیل خواجویی به خاک سپرده شد.

داستانها

از اجلة حکما و مدرسین اصفهان. سال تولد و شرح حال او در دست نیست و تنها به نام برخی از اساتید و شاگردان این حکیم متاله دست یافته ایم که در جای خود مغتنم است.
اساتید؛ 1- ملا اسماعیل واحدالعین؛2- میرزا عبدالجواد حکیم خراسانی؛ 3- سید رضی لاریجانی4- میرزا حسن نوری
تدریس و شاگردان؛ حکیم درب کوشکی سالها در اصفهان به تدریس حکمت متعالیه اشتغال داشت. برخی از شاگردان وی عبارتند از: آخوند ملا محمد کاشی؛ جهانگیر خان قشقایی؛ میرزا محمد مهدی قمشه ای؛ سید ابوالقاسم دهکردی؛ میرزا محمد حسین امام جمعه و عباس قلی خان نوری.
تألیفات؛ 1- جلوات ناصریه؛ 2- شرح حدیث رأس الجالوت.
وفات؛ حکیم درب کوشکی در روز جمعه 15 شوال 1304ق وفات یافته و در کنار قبر آخوند ملا علی اکبر اژه ای در تکیةملا اسماعیل خواجویی به خاک سپرده شد.