میرابوالمحسن خاتون آبادی

میرابوالمحسن خاتون آبادی

شهرت :

خاتون آبادی
تاریخ وفات :
1/01/1173
مزار :
تکیه بقعه خاتون آبادی
زمینه فعالیت :
فرزند میر محمد اسماعیل، نوادة میر محمد باقر خاتون آبادی ( ملاباشی) و برادر فقیه حکیم نامی میرزا ابوالقاسم مدرس.
در « اغصان طیبه» این چنین معرفی می شود: « کان رجلاً عالماً کاملاً فاضلاً ماهراً فی فنون العلوم سیّما فی الفقه و الحدیث و الکلام و التفسیر و مشغولا بالامامة و مدرساً بمدرسة الجدید السلطانیه فی الاصفهان و اکثر تلامذه من الفضلاء».).
این عالم فاضل در سال 1173ق فوت و در تکیة خاتون آبادی، اتاق وسطی در سمت شرقی و بالاسر جدش میر محمد باقر ملاباشی مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میر محمد اسماعیل، نوادة میر محمد باقر خاتون آبادی ( ملاباشی) و برادر فقیه حکیم نامی میرزا ابوالقاسم مدرس.
در « اغصان طیبه» این چنین معرفی می شود: « کان رجلاً عالماً کاملاً فاضلاً ماهراً فی فنون العلوم سیّما فی الفقه و الحدیث و الکلام و التفسیر و مشغولا بالامامة و مدرساً بمدرسة الجدید السلطانیه فی الاصفهان و اکثر تلامذه من الفضلاء».).
این عالم فاضل در سال 1173ق فوت و در تکیة خاتون آبادی، اتاق وسطی در سمت شرقی و بالاسر جدش میر محمد باقر ملاباشی مدفون شد.
سنگ مزارش به خط ثلث، سطر اول آیة 58 سورة فرقان و به شرح زیر می باشد:
« هو الحی الذی لایموت. هذا المرقد الشریف للسید الفاضل الجلیل العلامة العالم العامل الورع الفهامه المتصف باکثر اوصاف اجداده الطاهرین الواصل الی جوار رحمة رب العالمین النحریر الکبیر الشهیر بالامیر ابوالمحسن بن الامیر، میر محمد اسماعیل الحسینی الخاتون آبادی جعل الجنّة مثویهما فی عام ثلاث و سبعین و مائة بعد الالف 1173ق».