میرزا محمدحسین خاتون آبادی

میرزا محمدحسین خاتون آبادی

شهرت :

خاتون آبادی
تاریخ وفات :
29/04/1341
مزار :
تکیه بقعه خاتون آبادی
زمینه فعالیت :
فرزند آقا میرزا ابوالقاسم حسینی خاتون آبادی، از علمای اواخر دورة قاجاریه، متوفی29 ربیع الثانی،1341ق است که در یکی از حجرات شرقی تکیة خاتون آبادی دفن گردیده است.
مشروح زندگی نامه
فرزند آقا میرزا ابوالقاسم حسینی خاتون آبادی، از علمای اواخر دورة قاجاریه، متوفی29 ربیع الثانی،1341ق است که در یکی از حجرات شرقی تکیة خاتون آبادی دفن گردیده است.