میرمحمدحسین خاتون آبادی

میرمحمدحسین خاتون آبادی

شهرت :

آقا میرزا مسجد شاهی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه بقعه خاتون آبادی
زمینه فعالیت :
فرزند میر عبدالحسین خاتون آبادی فرزند میر محمد باقر حسینی خاتون آبادی، عالم فاضل، از فضلای قرن دوازدهم هجری است. میر براساس کتاب وقایع السنین در شانزدهم رجب سال 1073ق در اصفهان متولد شد. میر در این شهر به تحصیل می پرداخت و خود یکی از مورخان رجالی و فقهای اصولی حوزة اصفهان گردید که تألیفاتی نیز دارد. از آن جمله« ترجمة مصباح» سید ابن باقی که به امر شاه سلطان حسین صفوی به سال 1123ق انجام داده است و همچنین تکمیل « وقایع السنین و الاعوام» پدر بزرگوارش از فعالیت های علمی وی است.
سال وفاتش معلوم نیست اما مقبرة او در تکیة خاتون آبادی واقع شده است.

مشروح زندگی نامه
فرزند میر عبدالحسین خاتون آبادی فرزند میر محمد باقر حسینی خاتون آبادی، عالم فاضل، از فضلای قرن دوازدهم هجری است. میر براساس کتاب وقایع السنین در شانزدهم رجب سال 1073ق در اصفهان متولد شد. میر در این شهر به تحصیل می پرداخت و خود یکی از مورخان رجالی و فقهای اصولی حوزة اصفهان گردید که تألیفاتی نیز دارد. از آن جمله« ترجمة مصباح» سید ابن باقی که به امر شاه سلطان حسین صفوی به سال 1123ق انجام داده است و همچنین تکمیل « وقایع السنین و الاعوام» پدر بزرگوارش از فعالیت های علمی وی است.
سال وفاتش معلوم نیست اما مقبرة او در تکیة خاتون آبادی واقع شده است.