میرمحمدصادق خاتون آبادی

میرمحمدصادق خاتون آبادی

شهرت :

خاتون آبادی
تاریخ وفات :
27/04/1134
مزار :
تکیه بقعه خاتون آبادی
زمینه فعالیت :
فرزند میر عبدالحسین بن میر محمد باقر حسینی خاتون آبادی، بوده است. وی به سال 1071ق در اصفهان متولد شد و نزد پدر عالیقدر خود و احتمالاً عمویش میر محمد اسماعیل و دیگران تحصیل کرد. در فتنة افغان در روز 27 ربیع الثانی سال 1134ق شهید شد و در تکیة خاتون آبادی مدفون گردید.
مشروح زندگی نامه
فرزند میر عبدالحسین بن میر محمد باقر حسینی خاتون آبادی، بوده است. وی به سال 1071ق در اصفهان متولد شد و نزد پدر عالیقدر خود و احتمالاً عمویش میر محمد اسماعیل و دیگران تحصیل کرد. در فتنة افغان در روز 27 ربیع الثانی سال 1134ق شهید شد و در تکیة خاتون آبادی مدفون گردید.
ظاهراً وی مؤلف کتاب« میزان المقادیر» است که نسخة خطی آن در کتابخانة سید احمد تویسرکانی در اصفهان نگهداری می شود