میرمحمدصالح خاتون آبادی

میرمحمدصالح خاتون آبادی

شهرت :

خاتون آبادی
تاریخ وفات :
1/01/1072
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
پسر میرزا علی کاتب خاتون آبادی، منسوب به قریة خاتون آباد اصفهان از اکابر خوشنویسان نستعلیق در قرن یازدهم هجری است. وی را از شاگردان مبرز میرعماد معرفی کرده اند که به سرعت نیز ترقی کرده و سالها به کتابت دیوان های شعر و ادب مشغول بود.
وفات محمدصالح را در هشتاد سالگی در اصفهان دانسته اند و ظاهراً تا سال 1072ق زنده بوده است و گفته شده که مزارش در گورستان تخت فولاد است.

مشروح زندگی نامه
پسر میرزا علی کاتب خاتون آبادی، منسوب به قریة خاتون آباد اصفهان از اکابر خوشنویسان نستعلیق در قرن یازدهم هجری است. وی را از شاگردان مبرز میرعماد معرفی کرده اند که به سرعت نیز ترقی کرده و سالها به کتابت دیوان های شعر و ادب مشغول بود.
محمدصالح بن ابوتراب اصفهانی در «تذکرة الخطاطین» وی را از شاگردان میر معرفی کرده، می نویسد: « ملا محمدصالح خاتون آبادی من اعمال اصفهان است. کاتب بسیار خوبی است».
« میرزا سنگلاخ به او لقب خاقان الخطاطین داده است و میر، خط او را به رشید خواهرزادة خود ترجیح می نهاده و به او توجه مخصوص داشته است. محمدصالح نزد شاه عباس معزز بود و پانصد تومان مستمری داشت» .
از نمونه آثار زیبای او: «دیوان حافظ» و «دیوان عرفی»، در کتابخانه ملی ایران و نگارستان و «دیوان صائب» در کتابخانة سلطنتی سابق را می توان نام برد.
وفات محمدصالح را در هشتاد سالگی در اصفهان دانسته اند و ظاهراً تا سال 1072ق زنده بوده است و گفته شده که مزارش در گورستان تخت فولاد است.