میرعبدالغنی خاتون آبادی

میرعبدالغنی خاتون آبادی

شهرت :

خاتون آبادی
تاریخ وفات :
30/09/1161
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
فرزند میر معصوم بن میر عبدالحسین خاتون آبادی در 23 رجب1100ق در اصفهان متولد شد. وی در این شهر تحصیل کرد و شیخ الاسلام شد. سرانجام در روز دوشنبه غره شهر رمضان المبارک سال 1161ق در اصفهان وفات یافته و در تخت فولاد( پای دیوار بقعه آقا محمدبیدآبادی) مدفون گشت.
مشروح زندگی نامه
فرزند میر معصوم بن میر عبدالحسین خاتون آبادی در 23 رجب1100ق در اصفهان متولد شد. وی در این شهر تحصیل کرد و شیخ الاسلام شد. سرانجام در روز دوشنبه غره شهر رمضان المبارک سال 1161ق در اصفهان وفات یافته و در تخت فولاد( پای دیوار بقعه آقا محمدبیدآبادی) مدفون گشت.