میر محمدعلی خاتون آبادی

میر محمدعلی خاتون آبادی

شهرت :

خاتون آبادی
تاریخ وفات :
1/01/1346
مزار :
تکیه بقعه خاتون آبادی
زمینه فعالیت :
فرزند میر معصوم ثانی است ولی از شرح حال وی اطلاعی در دست نیست. وفات وی به سال 1346ق، مدفون در سمت چپ در ورودی اطاق مقبرة میر محمداسماعیل خاتون آبادی است.
مشروح زندگی نامه
فرزند میر معصوم ثانی است ولی از شرح حال وی اطلاعی در دست نیست. وفات وی به سال 1346ق، مدفون در سمت چپ در ورودی اطاق مقبرة میر محمداسماعیل خاتون آبادی است.