میر سید محمد خاتون آبادی

میر سید محمد خاتون آبادی

شهرت :

خاتون آبادی
تاریخ وفات :
1/10/1262
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
عالم زاهد
فرزند میر سید محمد علی است که شرح حالش در دست نیست. ولی از سنگ نوشتة او معلوم می شود که عالمی زاهد و عارف بوده و مهم ترین فرد آن خاندان در زمان خود به شمار می رفته است.
در اغصان طیبه به مناسبت ذکر نواده اش میرزا محمد پاقلعه ای، نسب او ذکر شده است: « حاجی میرزا محمد بن میر سید محمد تقی بن میر سید محمد معروف به میر سید بن میرزا محمد علی الشهیر به نایب الصدر ابن میر سید محمد بن میر محمد باقر خاتون آبادی ».
میر سید محمد در شوال سال 1262ق فوت و در قسمت شمالی بیرون تکیة مادرشاهزاده مدفون شد.
سنگ نوشته: هوالحی الذی لایموت هذا المرقد الشریف للسید العابد الکامل الموحد، زبدة العلماء العاملین و نخبة الفضلاء الراشدین، ظاهره بمعنی بلی من اسلم وجهه الله قرین، و باطنه مظهر رحمة الله قریب من المحسنین، سالک مسالک الفقر، تارک لذایذ الدنیا، الزاهد الورع العارف المؤید المسدد، شیخ الطائفة فی زمانه و رئیس السلسلة فی اوانه المرحوم المغفور الامیر سید محمّد المدعو بمیرزا سید الحسینی الخاتون آبادی و قد ارتحل من دار الغرور الی دار السرور فی ثالث شهر شوال فی 1262.

مشروح زندگی نامه
فرزند میر سید محمد علی است که شرح حالش در دست نیست. ولی از سنگ نوشتة او معلوم می شود که عالمی زاهد و عارف بوده و مهم ترین فرد آن خاندان در زمان خود به شمار می رفته است.
در اغصان طیبه به مناسبت ذکر نواده اش میرزا محمد پاقلعه ای، نسب او ذکر شده است: « حاجی میرزا محمد بن میر سید محمد تقی بن میر سید محمد معروف به میر سید بن میرزا محمد علی الشهیر به نایب الصدر ابن میر سید محمد بن میر محمد باقر خاتون آبادی ».
میر سید محمد در شوال سال 1262ق فوت و در قسمت شمالی بیرون تکیة مادرشاهزاده مدفون شد.
سنگ نوشته: هوالحی الذی لایموت هذا المرقد الشریف للسید العابد الکامل الموحد، زبدة العلماء العاملین و نخبة الفضلاء الراشدین، ظاهره بمعنی بلی من اسلم وجهه الله قرین، و باطنه مظهر رحمة الله قریب من المحسنین، سالک مسالک الفقر، تارک لذایذ الدنیا، الزاهد الورع العارف المؤید المسدد، شیخ الطائفة فی زمانه و رئیس السلسلة فی اوانه المرحوم المغفور الامیر سید محمّد المدعو بمیرزا سید الحسینی الخاتون آبادی و قد ارتحل من دار الغرور الی دار السرور فی ثالث شهر شوال فی 1262.