سید محمود خاتون آبادی

سید محمود خاتون آبادی

شهرت :

نایب الصدر(سید محمود خاتون آبادی)
تاریخ وفات :
1/03/1336
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

فرزند میرزا محمد مشهور به نایب الصدر، فرزند میر سید محمد بن میر محمد باقر ملاباشی. «وی مردی فاضل و به خصوص در فقه و حدیث متبحر بوده، در زندگی، گوشه نشینی را شعار خود نموده و احدی از او رنجیده نشد». وی در ربیع الأول 1336ق وفات کرده و در قبرستان مقابل تکیة مادرشاهزاده مدفون گردید .

سید احمد علم الهدی شیرازی در وفاتش چنین گفته:

سئلت فما نجّاك قلت مؤرّخا

ولایة آبائی شفاعة اجدادی

  فرزندش سید محمد تقی مدرس خاتون آبادی متوفی6 صفر1381ق در کنار او مدفون است. وی داماد عالم جلیل سید محمد حسین نایب الصدر بوده است.


مشروح زندگی نامه

فرزند میرزا محمد مشهور به نایب الصدر، فرزند میر سید محمد بن میر محمد باقر ملاباشی. «وی مردی فاضل و به خصوص در فقه و حدیث متبحر بوده، در زندگی، گوشه نشینی را شعار خود نموده و احدی از او رنجیده نشد». وی در ربیع الأول 1336ق وفات کرده و در قبرستان مقابل تکیة مادرشاهزاده مدفون گردید .

سید احمد علم الهدی شیرازی در وفاتش چنین گفته:

سئلت فما نجّاك قلت مؤرّخا

ولایة آبائی شفاعة اجدادی

  فرزندش سید محمد تقی مدرس خاتون آبادی متوفی6 صفر1381ق در کنار او مدفون است. وی داماد عالم جلیل سید محمد حسین نایب الصدر بوده است.