سید مرتضی خاتون آبادی

سید مرتضی خاتون آبادی

شهرت :

خاتون آبادی
تاریخ وفات :
15/07/1354
مزار :
تکیه آغاباشی
زمینه فعالیت :
عالم فقیه
فرزند سید علی نقی بن آقا میر محمد هادی، معروف به نعمت اللهی به سال 1312ق در اصفهان متولد شد. پس از طی دوران کودکی علوم مقدماتی، فقه و اصول و منطق و کلام را از اساتید بزرگی همچون شیخ اسدالله قمشه ای و آقا شیخ محمدحکیم خراسانی و غیره فرا گرفت و تا پایان عمر به تحصیل علوم متمایل و در فقه و اصول و تفسیر ماهر و مخصوصاً در حکمت و ریاضیات متبحر بود.
او در شعر دارای طبعی روان و ذوقی بی پایان بود و اشعارش در نظم، قصاید و مدایح پیامبر اکرم ( ص) و اهل بیت عصمت و طهارت است که به طبع رسیده است.
وی در سن جوانی در 15 رجب سال 1354ق فوت و در سردابة تکیة آغاباشی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید علی نقی بن آقا میر محمد هادی، معروف به نعمت اللهی به سال 1312ق در اصفهان متولد شد. پس از طی دوران کودکی علوم مقدماتی، فقه و اصول و منطق و کلام را از اساتید بزرگی همچون شیخ اسدالله قمشه ای و آقا شیخ محمدحکیم خراسانی و غیره فرا گرفت و تا پایان عمر به تحصیل علوم متمایل و در فقه و اصول و تفسیر ماهر و مخصوصاً در حکمت و ریاضیات متبحر بود.
او در شعر دارای طبعی روان و ذوقی بی پایان بود و اشعارش در نظم، قصاید و مدایح پیامبر اکرم ( ص) و اهل بیت عصمت و طهارت است که به طبع رسیده است.
در اغصان طیبه می نویسد: « وی بزرگی عالیقدر و در دوستی و محبت پایدار بود. بذل و بخشش وافر و جود و سخاوتی متکاثر داشت و همیشه سایرین را برخود رجحان و در حق خویش بیگانه بی ریا احساس فرمودی».
از اشعار اوست:
کسی که روی تواش قبلة دعا گردد/ بر او تجلی انوار کبریا گردد
اسیر دوست نجوید ز قید عشق خلاص/مریض عشق کجا از پی دوا گردد
کجا ز دانه کند یاد و ز آشیانة خویش/به دام زلف تو مرغی که مبتلا گردد
شود تجلی انوار کبریا بر او/دلی که پاک خود از کبر و از ریا گردد
جمال شاهد غیبی در آن پدید آید/دمی که آینه قلب باصفا گردد
وی در سن جوانی در 15 رجب سال 1354ق فوت و در سردابة تکیة آغاباشی به خاک سپرده شد.
تاریخ وفات او چنین است:
و هاتف نادی لتاریخه:/نجل النبی فاز بالرضوان