میرمحمدتقی خاتون آبادی-کوفتگر

میرمحمدتقی خاتون آبادی-کوفتگر

شهرت :

خاتون آبادی-کوفتگر
تاریخ وفات :
22/05/1238
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
از علمای زهد پیشه خاندان سادات جلیل حسینی خاتون آبادی، ملقب به «کوفتگر». اعقابشان از اصفهان به حوالی دهق مهاجرت کرده اند.
ظاهراً در این خاندان اول کسی که به این لقب شهرت یافته؛ میرمحمدصادق پدر میر محمد تقی فرزند میر ابوصالح بن میر عبدالله بن میر محمد باقر( مدفون در دامنة کوه گورت ) بود. میر محمّد اسماعیل خاتون آبادی نیز برادر میر عبدالله مزبور است.
میر محمد تقی در 22جمادی الاول 1238ق وفات یافت و قبرش در وسط چهار طاقی کوچکی در مقابل تکیة مادرشاهزاده و دارای سنگ لوح قائم بالای سر و مورد توجه و عنایت عامة مردم بوده که فاتحه او را موجب اجر جزیل اخروی و کشف معضلات دنیوی می شمرده اند. متأسفانه سنگ لوح مزبور اکنون از بین رفته و اثری از قبر این سید جلیل مشهود نیست.

مشروح زندگی نامه
از علمای زهد پیشه خاندان سادات جلیل حسینی خاتون آبادی، ملقب به «کوفتگر». اعقابشان از اصفهان به حوالی دهق مهاجرت کرده اند.
ظاهراً در این خاندان اول کسی که به این لقب شهرت یافته؛ میرمحمدصادق پدر میر محمد تقی فرزند میر ابوصالح بن میر عبدالله بن میر محمد باقر( مدفون در دامنة کوه گورت ) بود. میر محمّد اسماعیل خاتون آبادی نیز برادر میر عبدالله مزبور است.
میر محمد تقی در 22جمادی الاول 1238ق وفات یافت و قبرش در وسط چهار طاقی کوچکی در مقابل تکیة مادرشاهزاده و دارای سنگ لوح قائم بالای سر و مورد توجه و عنایت عامة مردم بوده که فاتحه او را موجب اجر جزیل اخروی و کشف معضلات دنیوی می شمرده اند. متأسفانه سنگ لوح مزبور اکنون از بین رفته و اثری از قبر این سید جلیل مشهود نیست.