سید حسن خادمی

سید حسن خادمی

شهرت :

سید حسن خادمی
تاریخ وفات :
1/01/1379
مزار :
تکیه خادم الشریعه
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
فرزند سید ابوجعفر خادم الشریعه از خاندانی اهل علم، سیادت و روحانیت بود. آقا سید ابوجعفر فرزند علامه سید صدرالدین محمد عاملی بود و از این طریق نسبشان به امام موسی کاظم (علیه السلام) می رسید.
آقا سید حسن خادم الشریعه نیز چون پدر در سلک روحانیت درآمد و در اصفهان در مدرسة میرزا حسین جلساتی داشت.
تنها اطلاع در مورد وی مربوط به مهاجرت علمای اصفهان به قم در سال 1346ق، در اعتراض به قانون نظام اجباری و مخالفت با سلطنت رضا شاه است. خادمی نیز جزو علمای شرکت کننده در این واقعه و مهاجران به قم بود.
ایشان در سال 1379ق فوت و در تخت فولاد در بقعة تکیة خادم الشریعه دفن شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید ابوجعفر خادم الشریعه از خاندانی اهل علم، سیادت و روحانیت بود. آقا سید ابوجعفر فرزند علامه سید صدرالدین محمد عاملی بود و از این طریق نسبشان به امام موسی کاظم (علیه السلام) می رسید.
آقا سید حسن خادم الشریعه نیز چون پدر در سلک روحانیت درآمد و در اصفهان در مدرسة میرزا حسین جلساتی داشت.
تنها اطلاع در مورد وی مربوط به مهاجرت علمای اصفهان به قم در سال 1346ق، در اعتراض به قانون نظام اجباری و مخالفت با سلطنت رضا شاه است. خادمی نیز جزو علمای شرکت کننده در این واقعه و مهاجران به قم بود.
ایشان در سال 1379ق فوت و در تخت فولاد در بقعة تکیة خادم الشریعه دفن شد.