عبدالعلی خائفی

عبدالعلی خائفی

شهرت :

خائفی
تاریخ وفات :
1350/05/08
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
هنرمند
فرزند عبدالمجید از صحافان و کتابفروشان معاصر اصفهان است. وی بیشتر به کار صحافی و تجلید قرآن و مفاتیح و کتب دینی می پرداخت و سپس کتابفروشی را نیز ضمیمه آن نمود. او در 7 جمادی الثانی 1390ق/8 مرداد1350ش فوت و در صحن تکیة ریزی به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند عبدالمجید از صحافان و کتابفروشان معاصر اصفهان است. وی بیشتر به کار صحافی و تجلید قرآن و مفاتیح و کتب دینی می پرداخت و سپس کتابفروشی را نیز ضمیمه آن نمود. او در 7 جمادی الثانی 1390ق/8 مرداد1350ش فوت و در صحن تکیة ریزی به خاک سپرده شد.
محمدحسین شاکر اصفهانی ماده تاریخ فوت وی را سروده:
به تاریخ وفاتش گفت شاکر/ روان خائفی مادام شادان