سید هاشم

سید هاشم

شهرت :

جهاد اصغر
تاریخ وفات :
1366/01/01
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
سیّد هاشم خراسانى معروف به جهاد اصغر، از آزادى خواهان صدر مشروطیت، که در روز چهارشنبه 25 مهر ماه 1325ش / 1366ق وفات کرده و در این مکان مدفون شده است. بر سنگ مزارش چنین نوشته شده است: هذا مرقد السید الجلیل السعید السید هاشم الخراسانى ابن مرحوم سیّد الفقهاء والمجتهدین الحاج سیّد جعفر الخراسانى الغریق فى انوار سبحانى فى لیله چهارشنبه 25 مهر ماه 1325.
مشروح زندگی نامه
سیّد هاشم خراسانى معروف به جهاد اصغر، از آزادى خواهان صدر مشروطیت، که در روز چهارشنبه 25 مهر ماه 1325ش / 1366ق وفات کرده و در این مکان مدفون شده است. بر سنگ مزارش چنین نوشته شده است: هذا مرقد السید الجلیل السعید السید هاشم الخراسانى ابن مرحوم سیّد الفقهاء والمجتهدین الحاج سیّد جعفر الخراسانى الغریق فى انوار سبحانى فى لیله چهارشنبه 25 مهر ماه 1325