زین العابدین خوانساری

زین العابدین خوانساری

شهرت :

خوانساری
تاریخ وفات :
1/11/1288
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
فرزند سعید خوانساری از علمای نیکوکار بوده که در ذیقعده 1288ق وفات یافته و نزدیک مزار فاضل هندی به خاک سپرده شده است
مشروح زندگی نامه
فرزند سعید خوانساری از علمای نیکوکار بوده که در ذیقعده 1288ق وفات یافته و نزدیک مزار فاضل هندی به خاک سپرده شده است.

داستانها

فرزند سعید خوانساری از علمای نیکوکار بوده که در ذیقعده 1288ق وفات یافته و نزدیک مزار فاضل هندی به خاک سپرده شده است.