محمدعلی خوانساری

محمدعلی خوانساری

شهرت :

خوانساری
تاریخ وفات :
14/03/1350
مزار :
تکیه جهانگیرخان قشقایی
زمینه فعالیت :
فرزند ملا محمد باقر خوانساری، از عالمای ساکن در مدرسة صدر و از شاگردان و خواص ملازمان و خدمتگزاران علامه جهانگیرخان قشقایی بود. ملازمت و خدمتگزاری وی نسبت به استادش به حدی بود که وی را ملا محمد علی خان می گفتند. مردی فقیر، آبرومند بود که با کمال عزت نفس می-زیست و هیچ وقت از وی عرض حاجت و اظهار شکایت و ملامت دیده و شنیده نشد. آقابزرگ تهرانی در مورد وی می نویسد: «عالم فاضل، کان من رجال الفضل فی اصفهان و من اهل العلم و المعرفة، قرأ علی مدرسی عصره و مشایخه حتّی بلغ درجة سامیة، و تخرّج علیه آخرون » .
ملا محمد علی سرانجام در روز 14ربیع الاول سال1350ق فوت و پیکرش را در کنار استادش در تکیة جهانگیرخان قشقایی به خاک سپردند.

مشروح زندگی نامه
فرزند ملا محمد باقر خوانساری، از عالمای ساکن در مدرسة صدر و از شاگردان و خواص ملازمان و خدمتگزاران علامه جهانگیرخان قشقایی بود. ملازمت و خدمتگزاری وی نسبت به استادش به حدی بود که وی را ملا محمد علی خان می گفتند. مردی فقیر، آبرومند بود که با کمال عزت نفس می زیست و هیچ وقت از وی عرض حاجت و اظهار شکایت و ملامت دیده و شنیده نشد. آقابزرگ تهرانی در مورد وی می نویسد: «عالم فاضل، کان من رجال الفضل فی اصفهان و من اهل العلم و المعرفة، قرأ علی مدرسی عصره و مشایخه حتّی بلغ درجة سامیة، و تخرّج علیه آخرون » .
ملا محمد علی سرانجام در روز 14ربیع الاول سال1350ق فوت و پیکرش را در کنار استادش در تکیة جهانگیرخان قشقایی به خاک سپردند.