میرزا محمد حسین خان خوراسکانی

میرزا محمد حسین خان خوراسکانی

شهرت :

خوراسکانی
تاریخ وفات :
1/01/1232
مزار :
تکیه میر فندرسکی
زمینه فعالیت :
فرزند بزرگ آقا باقر خان خوراسکانی است. از شرح حال وی تا قبل از سال 1302ق اطلاعی در دست نیست. وی احتمالاً تا آن زمان در دستگاه پدر و حکومت او مصدر خدماتی بوده است. با کشته شدن باقر خان به سال 1200ق اولادش مدتی در خراسان و هرات متواری بودند تا اوضاع ایران استقرار یافت و مجدداً به اصفهان آمدند و در این شهر دارای عزت و اعتبار شدند.
در سال 1203ق آقا محمد خان قاجار پس از آن که جعفر خان زند را از بین برد حکومت اصفهان را به پاس خدمات پدرش به حسین خان داد و فتحعلی شاه هم او را در این منصب استقرار داد، وی این منصب را در زمان فتحعلی شاه در هفت سال متوالی نیز داشت. وی در سال 1232ق فوت و در صحن تکیة میر فندرسکی به خاک سپرده شد. سنگ مزارش سالها پس از فوت وی به همت حاج محمد حسین خان صدر اصفهانی که در آن تاریخ نظام الدوله لقب داشته است به پاس رفاقت و دوستی و شاید به پاس زحماتی که پدر و پسر در خدمت به قاجاریه متحمل شده بودند، تهیه و نصب نموده است.
محمد حسین خان برادری به نام میرزا محمدخان داشت وی ادیبی شاعر بود و تخلص« امید» می کرد.

مشروح زندگی نامه
فرزند بزرگ آقا باقر خان خوراسکانی است. از شرح حال وی تا قبل از سال 1302ق اطلاعی در دست نیست. وی احتمالاً تا آن زمان در دستگاه پدر و حکومت او مصدر خدماتی بوده است. با کشته شدن باقر خان به سال 1200ق اولادش مدتی در خراسان و هرات متواری بودند تا اوضاع ایران استقرار یافت و مجدداً به اصفهان آمدند و در این شهر دارای عزت و اعتبار شدند.
در سال 1203ق آقا محمد خان قاجار پس از آن که جعفر خان زند را از بین برد حکومت اصفهان را به پاس خدمات پدرش به حسین خان داد و فتحعلی شاه هم او را در این منصب استقرار داد، وی این منصب را در زمان فتحعلی شاه در هفت سال متوالی نیز داشت. وی در سال 1232ق فوت و در صحن تکیة میر فندرسکی به خاک سپرده شد. سنگ مزارش سالها پس از فوت وی به همت حاج محمد حسین خان صدر اصفهانی که در آن تاریخ نظام الدوله لقب داشته است به پاس رفاقت و دوستی و شاید به پاس زحماتی که پدر و پسر در خدمت به قاجاریه متحمل شده بودند، تهیه و نصب نموده است.
محمد حسین خان برادری به نام میرزا محمدخان داشت وی ادیبی شاعر بود و تخلص« امید» می کرد.