شیخ غلامرضا خوراسکانی

شیخ غلامرضا خوراسکانی

شهرت :

شیخ غلامرضاخوراسکانی
تاریخ وفات :
1329/09/06
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
مدرس
فرزند ملا علی، حدود سال 1285ق در خوراسکان در یک خانواده کشاورز به دنیا آمد. وی از مدرسین مدرسه صدر اصفهان و عالمی پرهیزگار، درویش مسلک و متواضع و گمنام بود.
زندگی شیخ بسیار ساده و بی آلایش بود و در خوراسگان سکونت داشت. همچنین در مسجد دوازده امام این شهر اقامه نماز می نمود.
وی در دوران تحصیل هر روز صبح پیاده از خوراسگان عازم اصفهان می شد و در حوزة درس اساتید آن زمان کسب فیض می نمود و عصر پیاده برمی-گشت. هفته ای چند روز هم به کارهای کشاورزی می پرداخت و معاش خود و خانواده را از طریق کشاورزی تأمین می نمود.
وی از مدرسان مدرسة صدر بوده ولی شاگردان زیادی نداشت. خواص نزد او درس می خواندند. از جملة شاگردانش آیت الله سید مرتضی ظهیرالاسلام ، واعظ خوش بیان اصفهان است.
در روز 17صفر سال1371ق/6آذر1329ش فوت شد و پیکرش را با تجلیل فراوان مردم خوراسگان بر سر دست تا تخت فولاد تشییع نمودند و در تکیة ملک(گلستان شهدا) به خاک سپردند.

مشروح زندگی نامه
فرزند ملا علی، حدود سال 1285ق در خوراسکان در یک خانواده کشاورز به دنیا آمد. وی از مدرسین مدرسه صدر اصفهان و عالمی پرهیزگار، درویش مسلک و متواضع و گمنام بود.
زندگی شیخ بسیار ساده و بی آلایش بود و در خوراسگان سکونت داشت. همچنین در مسجد دوازده امام این شهر اقامه نماز می نمود.
وی در دوران تحصیل هر روز صبح پیاده از خوراسگان عازم اصفهان می شد و در حوزة درس اساتید آن زمان کسب فیض می نمود و عصر پیاده برمی-گشت. هفته ای چند روز هم به کارهای کشاورزی می پرداخت و معاش خود و خانواده را از طریق کشاورزی تأمین می نمود.
وی از مدرسان مدرسة صدر بوده ولی شاگردان زیادی نداشت. خواص نزد او درس می خواندند. از جملة شاگردانش آیت الله سید مرتضی ظهیرالاسلام ، واعظ خوش بیان اصفهان است.
در روز 17صفر سال1371ق/6آذر1329ش فوت شد و پیکرش را با تجلیل فراوان مردم خوراسگان بر سر دست تا تخت فولاد تشییع نمودند و در تکیة ملک(گلستان شهدا) به خاک سپردند.