شیخ حسن دشتکی

شیخ حسن دشتکی

شهرت :

دشتکی
تاریخ وفات :
1/01/1344
مزار :
تکیه آباده ای
زمینه فعالیت :
از تولد و زندگی آغازین او اطلاعی در دست نیست. وی تحصیلاتش را نزد حاج میرزا بدیع درب امامی، آخوند ملا محمدحسین کرمانی و آقا سید محمد باقر درچه ای به پایان رسانید و در مدرسه جدّه ساکن و سطوح فقه و ادبیات را تدریس می نمود. یکی از شاگردانش، عبدالحجة بلاغی، در مورد وی چنین می نویسد: «شیخ حسن دشتکی از ادباء نحریر و فضلاء کم نظیر، دورة درس آقا سیدمحمدباقر درچه ای را شنیده و فهمیده بود، نگارنده ادبیات خود را از ساحت آن استاد نیرو بخشیده است».
وی در سال 1344ق وفات یافته و د در تخت فولاد نزدیک تکیة آباده ای مدفون شد. امروزه سنگ مزاری از وی موجود نیست.

مشروح زندگی نامه
از تولد و زندگی آغازین او اطلاعی در دست نیست. وی تحصیلاتش را نزد حاج میرزا بدیع درب امامی، آخوند ملا محمدحسین کرمانی و آقا سید محمد باقر درچه ای به پایان رسانید و در مدرسه جدّه ساکن و سطوح فقه و ادبیات را تدریس می نمود. یکی از شاگردانش، عبدالحجة بلاغی، در مورد وی چنین می نویسد: «شیخ حسن دشتکی از ادباء نحریر و فضلاء کم نظیر، دورة درس آقا سیدمحمدباقر درچه ای را شنیده و فهمیده بود، نگارنده ادبیات خود را از ساحت آن استاد نیرو بخشیده است».
وی در سال 1344ق وفات یافته و در کنار جاده قدیم شیراز در تخت فولاد نزدیک تکیة آباده ای مدفون شد. امروزه سنگ مزاری از وی موجود نیست.