سید عبدالحسین دولت آبادی

سید عبدالحسین دولت آبادی

شهرت :

دولت آبادی
تاریخ وفات :
1/06/1309
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل و ادیب متوفی جمادی الثانی1309ق در حوالى مزار فاضل هندى مدفون است که شرح حالش در دست نیست.
مشروح زندگی نامه
عالم فاضل و ادیب متوفی جمادی الثانی1309ق در حوالى مزار فاضل هندى مدفون است که شرح حالش در دست نیست. سنگ نوشتة مزارش چنین است: « هو الحى الذى لا یموت قد ارتحل من الدار الفانى الى الدار الباقى سیّد الانام و سند الایام فخر العلماء الاعلام و ذخر الفضلاء الکرام العالم العلم العلام و الفاضل الکامل الفهام المبرى من کل شین، الآقا الحاج سیّد عبدالحسین دولت آبادى الاصفهانى تغمَّدهما اللّه تعالى بغفرانه الرحمانى فى شهر جمادى الاخرى من شهور سنة ثلاثمائة وتسع بعد الالف 1309»
در ادامة متن سنگ مزارش اشعاری در مرثیه فوت او آورده شده که در بیان فضایل اوست:
حاج سیّد عبدالحسین از این جهان
رفت یک سر تا بهشت جاودان
سید عالم ز نسل فاطمه
فاضل کامل ادیب نکته دان
صاحب فضل و کمالات بدیع
حاوى علم معانى و بیان
یک جهان تسلیم و یک عالم وفا
شد به خاک تیره در این خاک دان
بود چون عبد حسین از روى صدق
در بهشت جاودانش شد مکان
بهر تاریخ وفاتش عقل گفت:
حشر او شد با حسین اندر جنان