محمد دیاری

محمد دیاری

شهرت :

دیاری
تاریخ وفات :
1346/07/11
مزار :
تکیه گلزار
زمینه فعالیت :
طبیب,عکاس
فرزند اسماعیل، از دندانپزشکان اصفهان و از علاقه مندان به هنر عکاسی بوده است. وی در بحبوحة جنگ جهانی اول به روسیه سفر کرد و مدتی آن جا بود. در بازگشت، آنچه به عنوان ارمغان سفر با خود همراه داشت، لوازم و تجهیزات جدید دندانپزشکی بود و کلیة وسایل و داروهای شیمیایی که برای افتتاح یک عکاسخانه کوچک لازم بود.
برادرانش ابوالقاسم جلا، عکاس ( م: 1358ش، مدفون در تکیة گلزار)؛ ابراهیم و حسین صحت، پزشک، (م: 1357ش، مدفون در تکیة ملک )؛ مجذوب عملکرد این ابزار جادویی شده بودند و با علاقه شیوة عکس گرفتن را از برادرشان فرا گرفتند. محمدخان در چهارباغ عباسی، عکسخانة مرکزی را تأسیس نمود و با کمک برادرانش مشغول به کار شد. مدتی بعد با اعلان دانشگاه تهران جهت پذیرش دانشجو، محمدخان به سال 1311ش از طریق آزمون ورودی موفق به ورود به دانشگاه تهران در رشتة دندانپزشکی شده و درجة دکتری را می گیرد و پس از آن عکسخانه را به طور کامل به برادرانش می سپارد. از زندگی دکتر محمد دیاری پس از این اطلاعی در دست نیست. وی سرانجام در 11مهر 1346ش فوت و در تکیة گلزار به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند اسماعیل، از دندانپزشکان اصفهان و از علاقه مندان به هنر عکاسی بوده است. وی در بحبوحة جنگ جهانی اول به روسیه سفر کرد و مدتی آن جا بود. در بازگشت، آنچه به عنوان ارمغان سفر با خود همراه داشت، لوازم و تجهیزات جدید دندانپزشکی بود و کلیة وسایل و داروهای شیمیایی که برای افتتاح یک عکاسخانه کوچک لازم بود.
برادرانش ابوالقاسم جلا، عکاس ( م: 1358ش، مدفون در تکیة گلزار)؛ ابراهیم و حسین صحت، پزشک، (م: 1357ش، مدفون در تکیة ملک )؛ مجذوب عملکرد این ابزار جادویی شده بودند و با علاقه شیوة عکس گرفتن را از برادرشان فرا گرفتند. محمدخان در چهارباغ عباسی، عکسخانة مرکزی را تأسیس نمود و با کمک برادرانش مشغول به کار شد. مدتی بعد با اعلان دانشگاه تهران جهت پذیرش دانشجو، محمدخان به سال 1311ش از طریق آزمون ورودی موفق به ورود به دانشگاه تهران در رشتة دندانپزشکی شده و درجة دکتری را می گیرد و پس از آن عکسخانه را به طور کامل به برادرانش می سپارد. از زندگی دکتر محمد دیاری پس از این اطلاعی در دست نیست. وی سرانجام در 11مهر 1346ش فوت و در تکیة گلزار به خاک سپرده شد.