سید فضل الله رحیم پور

سید فضل الله رحیم پور

شهرت :

سید فضل الله رحیم پور
تاریخ وفات :
1358/08/28
مزار :
تکیه زرگرها
زمینه فعالیت :
طبیب
در سال1303ش در اصفهان متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبیرستان فرهنگ و کالج S.M.C و ادب اصفهان گذرانید و تحصیلات عالی را در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران به سال 1327ش به پایان رسانید. وی در تمام دوران تحصیل شاگرد اول و ممتاز و موفق به اخذ جوایز و مدال علمی با احراز رتبه اول دیپلم متوسطه گردید. مدال درجه اول فرهنگ، با احراز رتبه اول دانشکدة دندانپزشکی گردید. یک سال خدمت وظیفه را در بیمارستان های نظامی تهران و جهرم و فسا گذراند و سپس با توفیق در امتحان مسابقه و تأیید صلاحیت دانشیاری در شورای دانشگاه تهران از اول فروردین1329ش به دانشیاری دندان پزشکی آموزشگاه عالی بهداری برگزیده شد. در سال 1338ش بنا به پیشنهاد دانشگاه اصفهان و ادارة تعلیمات عالیه به دانشیاری رشتة بیماری های دندان وابسته به کرسی جراحی بالینی دانشکده پزشکی منصوب و بالاخره از سال 1344ش با تصویب شورای مرکزی دانشگاهها به استادی بیماریهای دهان و دندان دانشکده پزشکی وابسته به گروه جراحی مفتخر گردید.
از فعالیتهای اجرایی ایشان ریاست بخش دندانپزشکی سازمان تأمین اجتماعی و عضویت انجمن دندانپزشکی ایران و همچنین ریاست آموزشگاه عالی بهداری اصفهان را باید اشاره کرد.
همچنین وی در سالهای خدمت خود موفق به تألیف کتبی در زمینه رشتة خود شد. از آثار ایشان است: « چند فصل بیماریهای دندان»؛ « بیماریهای مخاط دندان» و « بیماریهای دهان و دندان و بهداشت دهان و دندان».
سرانجام استاد در 28آبان سال1358ش فوت و در تکیة زرگرها به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
در سال1303ش در اصفهان متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبیرستان فرهنگ و کالج S.M.C و ادب اصفهان گذرانید و تحصیلات عالی را در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران به سال 1327ش به پایان رسانید. وی در تمام دوران تحصیل شاگرد اول و ممتاز و موفق به اخذ جوایز و مدال علمی با احراز رتبه اول دیپلم متوسطه گردید. مدال درجه اول فرهنگ، با احراز رتبه اول دانشکدة دندانپزشکی گردید. یک سال خدمت وظیفه را در بیمارستان های نظامی تهران و جهرم و فسا گذراند و سپس با توفیق در امتحان مسابقه و تأیید صلاحیت دانشیاری در شورای دانشگاه تهران از اول فروردین1329ش به دانشیاری دندان پزشکی آموزشگاه عالی بهداری برگزیده شد. در سال 1338ش بنا به پیشنهاد دانشگاه اصفهان و ادارة تعلیمات عالیه به دانشیاری رشتة بیماری های دندان وابسته به کرسی جراحی بالینی دانشکده پزشکی منصوب و بالاخره از سال 1344ش با تصویب شورای مرکزی دانشگاهها به استادی بیماریهای دهان و دندان دانشکده پزشکی وابسته به گروه جراحی مفتخر گردید.
از فعالیتهای اجرایی ایشان ریاست بخش دندانپزشکی سازمان تأمین اجتماعی و عضویت انجمن دندانپزشکی ایران و همچنین ریاست آموزشگاه عالی بهداری اصفهان را باید اشاره کرد.
همچنین وی در سالهای خدمت خود موفق به تألیف کتبی در زمینه رشتة خود شد. از آثار ایشان است: « چند فصل بیماریهای دندان»؛ « بیماریهای مخاط دندان» و « بیماریهای دهان و دندان و بهداشت دهان و دندان».
سرانجام استاد در 28آبان سال1358ش فوت و در تکیة زرگرها به خاک سپرده شد.