شیخ محمدحسین رشتی

شیخ محمدحسین رشتی

شهرت :

شیخ محمدحسین رشتی
تاریخ وفات :
1347/02/28
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند میرزا محمدرضا بن میرزا ابوتراب رشتی، از علمای اصفهان، تحصیلات خود را نزد علمای اصفهان از جمله: شیخ محمدرضا نجفی، آقا سید مهدی درچه ای و شیخ محمد باقر نجفی به پایان رساند و سپس به ترویج دین و اقامة جماعت در مسجد ذکرالله در محلة بیدآباد مشغول شد.
وی در شب سه شنبه 23صفر سال 1388ق/31 اردیبهشت1347ش فوت شد و در بقعة جد مادری خود شیخ مرتضی ریزی و در کنار پدرش به خاک رفت.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا محمدرضا بن میرزا ابوتراب رشتی، از علمای اصفهان، تحصیلات خود را نزد علمای اصفهان از جمله: شیخ محمدرضا نجفی، آقا سید مهدی درچه ای و شیخ محمد باقر نجفی به پایان رساند و سپس به ترویج دین و اقامة جماعت در مسجد ذکرالله در محلة بیدآباد مشغول شد.
وی در شب سه شنبه 23صفر سال 1388ق/31 اردیبهشت1347ش فوت شد و در بقعة جد مادری خود شیخ مرتضی ریزی و در کنار پدرش به خاک رفت.
ماده تاریخ وفاتش را فضل الله اعتمادی متخلص به « برنا» چنین سروده است:
گفت به شمسی برای سال وفاتش
شیخ محمدحسین عالم عابد