سید علی محمد رفسنجانی

سید علی محمد رفسنجانی

شهرت :

رفسنجانی
تاریخ وفات :
15/08/1356
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
فرزند آیت الله حاج سید محمد قل هواللهی رفسنجانی یزدی. از شرح احوال وی اطلاعی در دست نیست.
مجموعه ای از دست نوشته های وی در کتابخانة مرکزی دانشگاه اصفهان موجود است که نام حاج سید علی بن آیت الله حاج سید محمد بن حاج سید مهدی بن آقا سید علی بن حاج سید محمد یزدی شاه ابوالقاسمی اصلاً یزدی و رفسنجانی مسکناً؛ سیرجانی، مقیماً بر روی آن قابل مشاهده است.
براساس سنگ مزارش وی در ظهر پنج شنبه 15شعبان 1356ق فوت نموده است و مزارش در صحن تکیة بروجردی است

مشروح زندگی نامه
فرزند آیت الله حاج سید محمد قل هواللهی رفسنجانی یزدی. از شرح احوال وی اطلاعی در دست نیست.
مجموعه ای از دست نوشته های وی در کتابخانة مرکزی دانشگاه اصفهان موجود است که نام حاج سید علی بن آیت الله حاج سید محمد بن حاج سید مهدی بن آقا سید علی بن حاج سید محمد یزدی شاه ابوالقاسمی اصلاً یزدی و رفسنجانی مسکناً؛ سیرجانی، مقیماً بر روی آن قابل مشاهده است.
براساس سنگ مزارش وی در ظهر پنج شنبه 15شعبان 1356ق فوت نموده است و مزارش در صحن تکیة بروجردی است