محمد ابراهیم رهی اصفهانی

محمد ابراهیم رهی اصفهانی

شهرت :

رهی اصفهانی
تاریخ وفات :
1/01/1226
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
شاعر
از جمله شعراى قرن سیزدهم هجری در اصفهان است. در تذکرة اختر شرح حالش چنین آمده است: « اسمش محمّد ابراهیم از دارالسلطنة اصفهان و در آن شهر مینونشان به قصّابى مشغول، نظر به فطرت اصلى، دست شوق اکتساب کمالات صورى دامنگیر او شده در خدمت ملا حسین رفیق کسب قواعد شعرى نموده و تخلّص از او یافته، به شعر و شاعرى پرداخت. بعد از شاعرى، ترک مشغلة قصّابى نموده در جرگة شعرا قطره مى زد تا در شهر و سنه 1226 مرحوم و در تخت فولاد مدفون گشت.
مشروح زندگی نامه
از جمله شعراى قرن سیزدهم هجری در اصفهان است. در تذکرة اختر شرح حالش چنین آمده است: « اسمش محمّد ابراهیم از دارالسلطنة اصفهان و در آن شهر مینونشان به قصّابى مشغول، نظر به فطرت اصلى، دست شوق اکتساب کمالات صورى دامنگیر او شده در خدمت ملا حسین رفیق کسب قواعد شعرى نموده و تخلّص از او یافته، به شعر و شاعرى پرداخت. بعد از شاعرى، ترک مشغلة قصّابى نموده در جرگة شعرا قطره مى زد تا در شهر و سنه 1226 مرحوم و در تخت فولاد مدفون گشت.
وى در ادامه مى نویسد: «با آنکه چندان شغل او با شاعرى ربطى نداشت؛ خیالات خویش را به طرز مرغوبى به عوام مى خواند و تحسین مى شنید و خود را شاعر مى پنداشت. پنج شش هزار بیت شعر دارد. ملاحظة یک دو قصیده که قابل اصلاح بود بعد از تصرّفات بسیار از وى نوشته شد». استاد عبدالمجید اوحدی یکتا او را از اعضای انجمن واله معرفی می کند.
وفات وی به سال1226ق و محل دفن او در تخت فولاد است.