شیخ محمدحسین رئیس الطلاب رشتی

شیخ محمدحسین رئیس الطلاب رشتی

شهرت :

رئیس الطلاب
تاریخ وفات :
14/11/1341
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
معروف به رئیس الطلاب فرزند مهدی بن محمد ابراهیم، از علمای قرن چهاردهم هجری و از شاگردان شیخ محمدتقی آق نجفی است. وی نزد عموم طبقات علما و طلاب مورد توجه و عنایت بوده و در اصفهان در 14 ذی قعده 1341ق وفات یافت و در تکیة ملک (گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
معروف به رئیس الطلاب فرزند مهدی بن محمد ابراهیم، از علمای قرن چهاردهم هجری و از شاگردان شیخ محمدتقی آق نجفی است. وی نزد عموم طبقات علما و طلاب مورد توجه و عنایت بوده و در اصفهان در 14 ذی قعده 1341ق وفات یافت و در تکیة ملک (گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.
ماده تاریخ فوتش بر سنگ مزار چنین است:
هاتف از غیب گفت آن مرحوم
همنشین با حسین شد بجنان