ملا ابوتراب زفره ای

ملا ابوتراب زفره ای

شهرت :

زفره ای
تاریخ وفات :
1/09/1334
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
چهارمین فرزند ملّا محمدعلی عرب، از شاگردان شیخ مرتضی ریزی، شیخ محمدتقی آقا نجفی و میرزا محمدهاشم چهارسوقی است. وی در اصفهان و در محلة برزان ساکن بود و به مکتب داری و وعظ و ارشاد مردم می پرداخت. وی در رمضان سال 1334ق فوت و در سمت جنوبی تکیة ریزی به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
چهارمین فرزند ملّا محمدعلی عرب، از شاگردان شیخ مرتضی ریزی، شیخ محمدتقی آقا نجفی و میرزا محمدهاشم چهارسوقی است. وی در اصفهان و در محلة برزان ساکن بود و به مکتب داری و وعظ و ارشاد مردم می پرداخت. وی در رمضان سال 1334ق فوت و در سمت جنوبی تکیة ریزی به خاک سپرده شد.