سید مرتضی زفره ای طباطبایی

سید مرتضی زفره ای طباطبایی

شهرت :

زفره ای طباطبایی
تاریخ وفات :
1/02/1363
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند سید محمد حسین بن احمد بن میر محمد بن میر عادل، از سادات جلیل طباطبایی در سال 1299ق در قریة زفره متولد شد. وی دروس فارسی را در زفره در خدمت والدش فراگرفت و بعد برای تحصیل علوم قدیمه به اصفهان رفته و علوم مقدماتی را خدمت میرزا ابولقاسم زفره ای معروف به حاج آخوند تلمذ نمود.
بعد از انجام دروس مقدماتی، دورة شرح لمعه را در خدمت آقا میرزا احمد اصفهانی و قوانین الاصول را نزد سید مهدی درچه ایو فرائد و مکاسب را در خدمت سید حسن مدرس اسفه ای و میر محمد صادق خاتون آبادی فرا گرفت. وی قریب بیست سال تحصیل، خارج فقه و اصول را در خدمت شیخ مرتضی ریزی، میر محمد تقی مدرس، سید محمدباقر درچه ای و آیت الله شیخ محمد حسین فشارکی تلمذ نموده و از آقایان نامبرده درجة اجتهاد گرفت.
سید مرتضی طباطبایی پس از اتمام دروس به زفره بازگشت و به ارشاد و هدایت مردم مشغول و گاهی در اصفهان ساکن بود. وی همچنین در مدت سکونت اصفهان، مشغول امر تدریس در حوزة علمیه نیز بود. آثار علمی وی در جایی مشاهده نشد و فقط جوابش به سؤالی در مورد ارث الخیار موجود است.
سرانجام سید مرتضی در صفر 1363ق فوت و در صحن شرقی تکیة ریزی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمد حسین بن احمد بن میر محمد بن میر عادل، از سادات جلیل طباطبایی در سال 1299ق در قریة زفره متولد شد. وی دروس فارسی را در زفره در خدمت والدش فراگرفت و بعد برای تحصیل علوم قدیمه به اصفهان رفته و علوم مقدماتی را خدمت میرزا ابولقاسم زفره ای معروف به حاج آخوند تلمذ نمود.
بعد از انجام دروس مقدماتی، دورة شرح لمعه را در خدمت آقا میرزا احمد اصفهانی و قوانین الاصول را نزد سید مهدی درچه ایو فرائد و مکاسب را در خدمت سید حسن مدرس اسفه ای و میر محمد صادق خاتون آبادی فرا گرفت. وی قریب بیست سال تحصیل، خارج فقه و اصول را در خدمت شیخ مرتضی ریزی، میر محمد تقی مدرس، سید محمدباقر درچه ای و آیت الله شیخ محمد حسین فشارکی تلمذ نموده و از آقایان نامبرده درجة اجتهاد گرفت.
سید مرتضی طباطبایی پس از اتمام دروس به زفره بازگشت و به ارشاد و هدایت مردم مشغول و گاهی در اصفهان ساکن بود. وی همچنین در مدت سکونت اصفهان، مشغول امر تدریس در حوزة علمیه نیز بود. آثار علمی وی در جایی مشاهده نشد و فقط جوابش به سؤالی در مورد ارث الخیار موجود است.
سرانجام سید مرتضی در صفر 1363ق فوت و در صحن شرقی تکیة ریزی به خاک سپرده شد.
از فرزندان وی سید جلال الدین شریعتی زفره ای، از ائمة جماعت بوده که از شاگردان شیخ محمد جواد فریدنی، شیخ هبة الله هرندی، شیخ محمدعلی عالم حبیب آبادی، سید محمد باقر سدهی، سید علی اصغر مدرس برزانی، شیخ احمد فیاض، حاج آقا حسین خادمی و حاج آقا رحیم ارباب به شمار می آمده است. وی به سال 1421ق فوت شد و مدفون در باغ رضوان اصفهان است. همچنین سید محمدرضا شریعتی زفره ای، فرزند دیگر سید مرتضی از شاگردان حاج آقا صدر کوپائی، میرزا علی آقا شیرازی، شیخ احمد فیاض، شیخ محمود مفید، حجت الاسلام اشنی و دیگر علمای اصفهان بوده است. در اصفهان به اقامة جماعت در مسجد صاحب الزمان و مسجد شجره اشتغال داشته است و نیز در مدرسة صدر به تدریس ادبیات مشغول بود.