آخوند ملا محمد زکی

آخوند ملا محمد زکی

شهرت :

آخوند ملا محمد زکی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
از فضلای گمنام عهد صفویه است. میر سید عبدالحسین خاتون آبادی دربارة برادرش میر سید اسماعیل خاتون آبادی می نویسد: « قبر مشارالیه در مدرسه ای است که خود ساخته بودند در قرب تکیة آخوند مولانا محمد زکی». در مورد محل مزار وی می نویسد: « در پشت خانه های جدید البناء در تخت فولاد، در سمت غربی کوچة غسالخانه، فضایی که قبور جمعی از بزرگان در آن قرار داشت و اخیراً تسطیح و درختکاری شده هنوز یک قبر موجود است که معروف است متعلق به ملا زکی و داماد حکیم داود هندی بوده. فعلاً این قبر از بین رفته و آثار آن مشهود نیست.
مشروح زندگی نامه
از فضلای گمنام عهد صفویه است. میر سید عبدالحسین خاتون آبادی دربارة برادرش میر سید اسماعیل خاتون آبادی می نویسد: « قبر مشارالیه در مدرسه ای است که خود ساخته بودند در قرب تکیة آخوند مولانا محمد زکی». در مورد محل مزار وی می نویسد: « در پشت خانه های جدید البناء در تخت فولاد، در سمت غربی کوچة غسالخانه، فضایی که قبور جمعی از بزرگان در آن قرار داشت و اخیراً تسطیح و درختکاری شده هنوز یک قبر موجود است که معروف است متعلق به ملا زکی و داماد حکیم داود هندی بوده. فعلاً این قبر از بین رفته و آثار آن مشهود نیست.