آقا سید محمدرضا سادات

آقا سید محمدرضا سادات

شهرت :

سادات
تاریخ وفات :
1337/08/28
مزار :
تکیه گلزار
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند آقا میرزا حسن از علمای معاصر اصفهان است.
حاج سید محمد رضا سادات در سه مسجد به اقامه نماز جماعت می پرداخت: مسجد چهارسوق علی قلی آقا( صبح)؛ مسجد حکیم(ظهر و عصر) و مسجد آب بخشان( مغرب و عشا). وی از راه کشاورزی ( اداره دهی از دهات لنجان) امرار معاش می کرد.
وی در روز چهارشنبه 7 جمادی الاول سال 1378ق/28 آبان 1337ش وفات یافت و در تکیة گلزار مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
از سلسله سادات خاتون آبادی فرزند آقا میرزا حسن از علمای معاصر اصفهان است. جدش میرمحمدصالح حسینی خاتون آبادی ابن سید جعفر بن میر محمدصالح خاتون آبادی(داماد علامه مجلسی) عالمی فاضل بوده و در محلة چهارسو علیقلی آقا سکونت داشته و به آقا تکمه دوز شهرت داشته است. پدرش آقا میرزا حسن (فرزند میرزا محمد بن میرزا محمدباقر بن میرمحمد صالح) از علمای پارسا و محترم اصفهان بوده و سعة صدر، سخاوت، حسن سلوک و منش بزرگوارانه او زبانزد خاص و عام بوده است. آقا میرزاحسن متکفل زندگی حدود هفتاد نفر بوده و در زمان حیات خود به کار قضا اشتغال داشته است. محل قضاوت او در باغ بزرگی در بیدآباد اصفهان، چهارسوق علی قلی آقا، کوچة سادات، روبه روی منزل بزرگ وی قرار داشته است. آن منزل به خاطر سقف نیمه گنبدی بلند و بزرگ آن تالار خوانده می شده و نام باغ که نهر علی قلی آقا از میان آن می گذشته دیوانخانه بوده است. دیوانخانه در واقع همان دادگستری امروزه بوده و تالار دیوانخانه و خلوت نزدیک تالار محل زندگی و پذیرایی میهمانان و مراودة این خانواده بزرگ بوده است. مطابق سنت معمول، درهای ورودی دیوانخانه در تمام سال در طول شبانه روز باز بوده و هر کس می توانسته در هر موقع به این محل وارد می شده است. آقا میرزا حسن زندگی را با مناعت طبع می گذرانده است. ایشان و اجدادشان متولی موقوفات علی قلی آقا و رابط ارامنه و مسلمانان در اصفهان بوده اند. ولی از راه ساخت دگمه امرار معاش می کرده و از بابت قضاوت و یا کارهای شرعی وجهی نمی گرفته اند و از همین رو به سادات دکمه چین شهرت داشته اند. این عالم زاهد در شب یک شنبه28 جمادی الثانی1340ق وفات کرد و در بقعة سر قبر آقا مدفون شد. حاج سید محمد رضا سادات در سه مسجد به اقامه نماز جماعت می پرداخت: مسجد چهارسوق علی قلی آقا( صبح)؛ مسجد حکیم(ظهر و عصر) و مسجد آب بخشان( مغرب و عشا). وی از راه کشاورزی ( اداره دهی از دهات لنجان) امرار معاش می کرد.
وی در روز چهارشنبه 7 جمادی الاول سال 1378ق/28 آبان 1337ش وفات یافت و در تکیة گلزار مدفون شد. میرزا حبیب الله نیّر در مرثیه و ماده تاریخش که بر سنگ او حک شده، می گوید:
ما أکثر الفقدان فی ذا الزمان/ یا « نیّر» اطلب من شجاک الأمان
قد راح أهلونا و ساداتنا/ غفلتنا تزداد فی کلّ آن
العالم الطائف للبیت مات/ مثواه فی الخلد و نعم المکان
واحداً انقص و اتل تاریخه: « السید الرضا أوی فی الجنان
فرزندش حاج سید مهدی سادات، از افراد بسیار نیک نام و متدین و متخلق به اخلاق اسلامی، پدر مهندس میر احمد سادات، رئیس مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران(م: 1377ش) بود. حاج آقا مهدی که به نوشتة سید مصلح الدین مهدوی: «فاضلی محترم و خلیق و مهربان و از دوستان قدیم و خانوادگی او بود» در شب جمعه 15 صفر1407ق/17 مهر1366ش وفات کرد و در قطعة16 باغ رضوان اصفهان مدفون شد.