ملا محمد علی ساروی

ملا محمد علی ساروی

شهرت :

ساروی
تاریخ وفات :
1/01/1208
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
عالم ربانی,محقق
فرزند مولی محمدرضا از جمله بزرگان فقهای شیعه و علمای رجالی و اصولی است.
سید محمدعلی مبارکه ای وی را صاحب تألیفات متعدد نامیده است. از جمله آثار وی کتاب «توضیح الاشتباه» و « الاشکال فی ضبط اسامی الرواة والقاب الرجال» است. این کتاب به زبان عربی است و مؤلف، کتاب را به ترتیب کتب رجال حدیث نگاشته و مانند« ایضاح الاشتباه» علامه حلی، محدثانی که نام و نسب یا لقب و کنیت یا نسبت آنها محتاج ضبط بوده، در آن آورده و به اندکی از شرح حال آنان همچنان که در کتب رجالی یاد شده، اشاره می کند
از شرح حال و زندگانی وی که در قرن دوازدهم می زیسته، اطلاعی در دست نیست. از کتابش استنباط می شود که وی مردی دانشمند و دقیق بوده است. مبارکه ای نیز وی را از فقهای شیعه و علمای رجالی و اصولی می داند.این عالم فرزانه در سال 1208ق فوت و پیکرش را در تخت فولاد اصفهان به خاک می سپارند.

مشروح زندگی نامه
فرزند مولی محمدرضا از جمله بزرگان فقهای شیعه و علمای رجالی و اصولی است.
سید محمدعلی مبارکه ای وی را صاحب تألیفات متعدد نامیده است. از جمله آثار وی کتاب «توضیح الاشتباه» و « الاشکال فی ضبط اسامی الرواة والقاب الرجال» است. این کتاب به زبان عربی است و مؤلف، کتاب را به ترتیب کتب رجال حدیث نگاشته و مانند« ایضاح الاشتباه» علامه حلی، محدثانی که نام و نسب یا لقب و کنیت یا نسبت آنها محتاج ضبط بوده، در آن آورده و به اندکی از شرح حال آنان همچنان که در کتب رجالی یاد شده، اشاره می کند
از شرح حال و زندگانی وی که در قرن دوازدهم می زیسته، اطلاعی در دست نیست. از کتابش استنباط می شود که وی مردی دانشمند و دقیق بوده است. مبارکه ای نیز وی را از فقهای شیعه و علمای رجالی و اصولی می داند.این عالم فرزانه در سال 1208ق فوت و پیکرش را در تخت فولاد اصفهان به خاک می سپارند. مبارکه ای می نویسد که مزار او در تخت فولاد معروف است. سنگ مزار وی احتمالاً در سالهای اخیر از بین رفته است.