سید محمد حسین

سید محمد حسین

شهرت :

آقا معلم
تاریخ وفات :
1344/01/01
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
فرزند سید ابوتراب، معروف به آقا معلم، ابن سید محمد حسین بن سید محمد بن میر سید علی امام الحسینی بن سید عبدالله از سادات درب امام و منطقة الیادران بودند که اجداد ایشان از ناحیة باب الدشت و منطقه درب امام اصفهان به گز مهاجرت کرده بودند و به علت داشتن بعد روحانی و علوم اسلامی در حل مسایل شرعی و امور دینی مردم منطقه، مورد احترام و مقبولیت خاص بوده اند. سید محمد حسین در سال 1275ش در گز برخوار به دنیا آمد.
وی پس از طی تحصیلات اولیه در گز و در محضر والد خویش به اصفهان عزیمت نمود و در حوزة علمیه اصفهان در مدرسة نیم آورد و ملا عبدالله و جدّه کوچک و کاسه گران از محضر استادانی همچون سید علی نجف آبادی، شیخ محمد حسین فشارکی، آقا سید مهدی درچه ای و حاج شیخ محمدعلی عالم حبیب آبادی دروس مقدمات سطح و خارج فقه و اصول را طی کرد و پس از اخذ اجتهاد از آیت الله سید حسن اصفهانی، به خدمات علمی و اجتماعی و دینی خویش به صورت وعظ، خطابه و اقامة جماعت در مسجد آقا یوسف و جامع گز و مسجد باب الدشت اصفهان مشغول شد و در امور حسبیه و امور ثبتی و اجرای احکام اسلامی در منطقة برخوار فعالیت می نمود. این عالم جلیل در سال 1344ش در سن 69 سالگی فوت شد و پیکرش را در تکیة ملک ( گلستان شهدا ) به خاک سپردند.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید ابوتراب، معروف به آقا معلم، ابن سید محمد حسین بن سید محمد بن میر سید علی امام الحسینی بن سید عبدالله از سادات درب امام و منطقة الیادران بودند که اجداد ایشان از ناحیة باب الدشت و منطقه درب امام اصفهان به گز مهاجرت کرده بودند و به علت داشتن بعد روحانی و علوم اسلامی در حل مسایل شرعی و امور دینی مردم منطقه، مورد احترام و مقبولیت خاص بوده اند. سید محمد حسین در سال 1275ش در گز برخوار به دنیا آمد.
وی پس از طی تحصیلات اولیه در گز و در محضر والد خویش به اصفهان عزیمت نمود و در حوزة علمیه اصفهان در مدرسة نیم آورد و ملا عبدالله و جدّه کوچک و کاسه گران از محضر استادانی همچون سید علی نجف آبادی، شیخ محمد حسین فشارکی، آقا سید مهدی درچه ای و حاج شیخ محمدعلی عالم حبیب آبادی دروس مقدمات سطح و خارج فقه و اصول را طی کرد و پس از اخذ اجتهاد از آیت الله سید حسن اصفهانی، به خدمات علمی و اجتماعی و دینی خویش به صورت وعظ، خطابه و اقامة جماعت در مسجد آقا یوسف و جامع گز و مسجد باب الدشت اصفهان مشغول شد و در امور حسبیه و امور ثبتی و اجرای احکام اسلامی در منطقة برخوار فعالیت می نمود. این عالم جلیل در سال 1344ش در سن 69 سالگی فوت شد و پیکرش را در تکیة ملک ( گلستان شهدا ) به خاک سپردند.