محمدقلی سردار بهادر

محمدقلی سردار بهادر

شهرت :

محمدقلی سردار بهادر
تاریخ وفات :
1341/01/22
مزار :
تکیه میر فندرسکی
زمینه فعالیت :
سیاستمدار
فرزند حاجی علی قلی خان سردار اسعد دوم و بی بی صنم سلطان در 1316ق متولد گردید( گالت و دیگران، ص73). پدرش نه تنها یکی از رجال برجستة ایل بختیاری بلکه کشور ایران بود. کسی که بر ضد استبداد محمد علی شاه قیام کرد و با فتح تهران به مقام وزارت داخله و وزارت جنگ دولت مشروطة ایران رسید و در محرم1336ق درگذشت.
پس از فتح تهران، سردار اسعد دوم پسر خود محمدقلی خان را به همراه دیگر خان زادگان بختیاری در 1328ق جهت ادامة تحصیل به سوئیس فرستاد. وی دو سال را در این کشور و سه سال را در کشور انگلیس گذراند و به تحصیل در امور نظامی مشغول گردید. با شروع جنگ جهانی اول در اروپا، محمدقلی خان و دیگر خان زادگان بختیاری تحصیلات خود را رها کردند و به ایران بازگشتند و محمد قلی خان به اشتغال در امور نظامی پرداخت. پس از درگذشت پدر در 1336ق و دادن لقب سردار اسعدی پدر به برادرش جعفر قلی خان، سردار بهادر؛ لقب سردار بهادر به محمد قلی خان داده شد در 1338ش محمد قلی خان سردار بهادر مسافرتی به هندوستان نمود. در 1301ش او به فرماندهی قشون ایالت فارس منصوب گردید. در تیر 1302 مأمور تأسیس مدرسة نظامی دهکرد در چهارمحال و بختیاری شد و خود به فرماندهی این مدرسه منصوب گردید. در 28 اردیبهشت1303 از جانب دولت رضاخان دستور یافت تا فوج جدید سواره نظامی را متشکل از 500سوار را به فرماندهی خود که اکنون درجة سرهنگی داشت، تأسیس نماید. او سپس در جریان قیام سعادت شیخ خزعل در 1303 همراه با قشون رضاخان در سرکوب و تسلیم نمودن شیخ حضور فعال داشت. محمدقلی سردار بهادر در 1308ش در جنگ با شورشیان بختیاری و در 1309 در جنگ با شورشیان بویراحمدی شرکت فعال داشت. سپس مدتی در تهران فرماندة هنگ سوار بود. با کشته شدن برادرش، جعفر قلی خان اسعد، در زندان رضاشاه و دستگیر و زندانی شدن اغلب خوانین و خان زادگان بختیاری در 1313ش، او نیز خود از خدمت در ارتش کنار رفت و یا این که او را معزول و خانه نشین نمودند. با سقوط رضا شاه در شهریور 1320ش و آزادی خوانین بختیاری از زندان، محمدقلی سردار بهادر بار دیگر با درجة سرهنگی به ارتش بازگشت و مدتی نیز معاون فرماندهی لشکر اصفهان بود و سپس به تهران منتقل گردید. او سرانجام در22 فروردین 1341ش درگذشت و در تکیة میر فندرسکی آرامگاه خانوادگی مدفون گردید.
محمد قلی سردار بهادر در طول حیات خود با بی بی نازبگم، دخترِ عمویش؛ سردار ظفر ازدواج نمود. سپس با دختری از یک خانوادة افغانستانی ازدواج کرد. از وی پسری به نام افراسیاب و دختری به نام بی بی جهان به یادگار ماند.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاجی علی قلی خان سردار اسعد دوم و بی بی صنم سلطان در 1316ق متولد گردید( گالت و دیگران، ص73). پدرش نه تنها یکی از رجال برجستة ایل بختیاری بلکه کشور ایران بود. کسی که بر ضد استبداد محمد علی شاه قیام کرد و با فتح تهران به مقام وزارت داخله و وزارت جنگ دولت مشروطة ایران رسید و در محرم1336ق درگذشت.
پس از فتح تهران، سردار اسعد دوم پسر خود محمدقلی خان را به همراه دیگر خان زادگان بختیاری در 1328ق جهت ادامة تحصیل به سوئیس فرستاد. وی دو سال را در این کشور و سه سال را در کشور انگلیس گذراند و به تحصیل در امور نظامی مشغول گردید. با شروع جنگ جهانی اول در اروپا، محمدقلی خان و دیگر خان زادگان بختیاری تحصیلات خود را رها کردند و به ایران بازگشتند و محمد قلی خان به اشتغال در امور نظامی پرداخت. پس از درگذشت پدر در 1336ق و دادن لقب سردار اسعدی پدر به برادرش جعفر قلی خان، سردار بهادر؛ لقب سردار بهادر به محمد قلی خان داده شد در 1338ش محمد قلی خان سردار بهادر مسافرتی به هندوستان نمود. در 1301ش او به فرماندهی قشون ایالت فارس منصوب گردید. در تیر 1302 مأمور تأسیس مدرسة نظامی دهکرد در چهارمحال و بختیاری شد و خود به فرماندهی این مدرسه منصوب گردید. در 28 اردیبهشت1303 از جانب دولت رضاخان دستور یافت تا فوج جدید سواره نظامی را متشکل از 500سوار را به فرماندهی خود که اکنون درجة سرهنگی داشت، تأسیس نماید. او سپس در جریان قیام سعادت شیخ خزعل در 1303 همراه با قشون رضاخان در سرکوب و تسلیم نمودن شیخ حضور فعال داشت. محمدقلی سردار بهادر در 1308ش در جنگ با شورشیان بختیاری و در 1309 در جنگ با شورشیان بویراحمدی شرکت فعال داشت. سپس مدتی در تهران فرماندة هنگ سوار بود. با کشته شدن برادرش، جعفر قلی خان اسعد، در زندان رضاشاه و دستگیر و زندانی شدن اغلب خوانین و خان زادگان بختیاری در 1313ش، او نیز خود از خدمت در ارتش کنار رفت و یا این که او را معزول و خانه نشین نمودند. با سقوط رضا شاه در شهریور 1320ش و آزادی خوانین بختیاری از زندان، محمدقلی سردار بهادر بار دیگر با درجة سرهنگی به ارتش بازگشت و مدتی نیز معاون فرماندهی لشکر اصفهان بود و سپس به تهران منتقل گردید. او سرانجام در22 فروردین 1341ش درگذشت و در تکیة میر فندرسکی آرامگاه خانوادگی مدفون گردید.
محمد قلی سردار بهادر در طول حیات خود با بی بی نازبگم، دخترِ عمویش؛ سردار ظفر ازدواج نمود. سپس با دختری از یک خانوادة افغانستانی ازدواج کرد. از وی پسری به نام افراسیاب و دختری به نام بی بی جهان به یادگار ماند.