چراغعلی خان سردار صولت

چراغعلی خان سردار صولت

شهرت :

سردار صولت
تاریخ وفات :
1323/01/01
مزار :
تکیه میر فندرسکی
زمینه فعالیت :
سیاستمدار
از طایفه زراسوند، باب دورکی، شاخة هفت لنگ ایل بختیاری بود. پدرش فتح الله خان سردار ارشد نام داشت و مادرش از طایفة چهرازی بختیاری بود. از حوادث دوران کودکی و نوجوانی وی اطلاعی در دست نیست. وقتی جوان بود در قوای بختیاری به فرماندهی علی قلی خان سردار اسعد برای حمایت از نظام مشروطیت و مبارزه با استبداد محمد علی شاه قاجار حضور داشت و فرمانده یک دسته از سواران بختیاری بود. به هنگام جلوس احمد شاه بر تخت سلطنت در 1327ق نیز به همراه دیگر رجال و خوانین بختیاری در نزد شاه حضور داشت و تصویر موجود او را در صف عقب تر پشت سر شاه و سردار اسعد نشان می دهد. پس از فتح تهران همچنین چراغعلی خان در جنگ های متعدد با سالارالدوله و ارشد الدوله یکی از فرماندهان محمد علی میرزا حضور فعال داشته و به عنوان فرمانده یکی از دسته های سوار بختیاری شجاعت و رشادت فراوان از خود بروز داد و به سردار صولت ملقب گردید. با آغاز جنگ جهانی اول و تجاوز قوای روس و انگلیس به خاک ایران، علی رغم اعلام بی طرفی در جنگ توسط دولت ایران سردار صولت به همراه گروهی از خوانین جوان بختیاری به دفاع از میهن و همکاری با آلمان و عثمانی برخاستند. او در مقام فرماندهی سواران بختیاری، جنگ های متعددی با قوای متجاوز روس تزاری در اطراف اصفهان کرد و حتی با حمله به اصفهان، مقر حکومت را تصرف نمود. اما با رسیدن قوای کمکی روسیه علی رغم ابراز رشادت بسیار چراغعلی خان و نیروهایش، به علت برتری ماشین جنگی روسها، بختیاری ها شکست خورده و عقب نشینی نمودند. در شوال 1334 نیز نیروهای چراغعلی خان علی رغم رشادت و فداکاری بسیار در تیران اصفهان از قوای روس شکست سختی خورده و کشته و زخمی بسیار دادند. وی در 1337ق در جنگ بختیاری ها با جعفر قلی چرمهینی و رضا جوزدانی و دیگر اشرار و راهزنان اصفهان حضور داشت و فرمانده یکی دسته از سواران بختیاری بود که با اشرار می جنگید. سردار صولت مدتی نیز پس از پدرش حکومت کاشان را برعهده گرفت.
چراغعلی خان سردار صولت در تابستان 1323ش در اصفهان درگذشت و در تکیة میر فندرسکی در کنار قبر پدرش فتح الله خان سردار ارشد دفن شد.

مشروح زندگی نامه
از طایفه زراسوند، باب دورکی، شاخة هفت لنگ ایل بختیاری بود. پدرش فتح الله خان سردار ارشد نام داشت و مادرش از طایفة چهرازی بختیاری بود. از حوادث دوران کودکی و نوجوانی وی اطلاعی در دست نیست. وقتی جوان بود در قوای بختیاری به فرماندهی علی قلی خان سردار اسعد برای حمایت از نظام مشروطیت و مبارزه با استبداد محمد علی شاه قاجار حضور داشت و فرمانده یک دسته از سواران بختیاری بود. به هنگام جلوس احمد شاه بر تخت سلطنت در 1327ق نیز به همراه دیگر رجال و خوانین بختیاری در نزد شاه حضور داشت و تصویر موجود او را در صف عقب تر پشت سر شاه و سردار اسعد نشان می دهد. پس از فتح تهران همچنین چراغعلی خان در جنگ های متعدد با سالارالدوله و ارشد الدوله یکی از فرماندهان محمد علی میرزا حضور فعال داشته و به عنوان فرمانده یکی از دسته های سوار بختیاری شجاعت و رشادت فراوان از خود بروز داد و به سردار صولت ملقب گردید. با آغاز جنگ جهانی اول و تجاوز قوای روس و انگلیس به خاک ایران، علی رغم اعلام بی طرفی در جنگ توسط دولت ایران سردار صولت به همراه گروهی از خوانین جوان بختیاری به دفاع از میهن و همکاری با آلمان و عثمانی برخاستند. او در مقام فرماندهی سواران بختیاری، جنگ های متعددی با قوای متجاوز روس تزاری در اطراف اصفهان کرد و حتی با حمله به اصفهان، مقر حکومت را تصرف نمود. اما با رسیدن قوای کمکی روسیه علی رغم ابراز رشادت بسیار چراغعلی خان و نیروهایش، به علت برتری ماشین جنگی روسها، بختیاری ها شکست خورده و عقب نشینی نمودند. در شوال 1334 نیز نیروهای چراغعلی خان علی رغم رشادت و فداکاری بسیار در تیران اصفهان از قوای روس شکست سختی خورده و کشته و زخمی بسیار دادند. وی در 1337ق در جنگ بختیاری ها با جعفر قلی چرمهینی و رضا جوزدانی و دیگر اشرار و راهزنان اصفهان حضور داشت و فرمانده یکی دسته از سواران بختیاری بود که با اشرار می جنگید. سردار صولت مدتی نیز پس از پدرش حکومت کاشان را برعهده گرفت.
چراغعلی خان سردار صولت در تابستان 1323ش در اصفهان درگذشت و در تکیة میر فندرسکی در کنار قبر پدرش فتح الله خان سردار ارشد دفن شد.