حسین خان سعادت ملی

حسین خان سعادت ملی

شهرت :

سعادت ملی
تاریخ وفات :
1344/11/09
مزار :
تکیه گلزار
زمینه فعالیت :
عکاس
میرزا حسین کریم زاده، معروف به «صحّت» فرزند محمّدکریم. وی در اصفهان حدود سال 1269ش متولّد شد و تحصیلات مقدماتی را در همین شهر سپری کرد، در زمانی که یکی از ادوار تاریک و سخت و دورة ناامنی و لگام گسیختگی و هرج و مرج توأم با استبداد و زورگویی حکّام در تاریخ ایران محسوب می شود و در اثر لیاقت و جدیت و پشتکار، در میان همشهریان خود مقام ارجمندی را حائز گردید.
علاقه اش به امور نظامی گری و تأمین امرار معاش، باعث شد مدتی در «پلیس جنوب» مشغول خدمت شود. او از فرصتهای خود در مطالعة دارو و دوا استفاده های مفیدی نمود و با شناختی که بدست آورده، از پلیس جنوب خارج شد و به شغل دواسازی و دوافروشی مشغول شد. پس از چندی سرمایه مختصری به هم زده، به تجارت روی آورد.
صحّت به خاطر علاقه اش به علم و دانش و خدمت به مردم، سرمایه و مال زیادی در این راه صرف کرد و خدمات شایانی به فرهنگ و جامعة فرهنگی اصفهان نمود. از آن جمله به وقف باغ رکن الملکی واقع در محمودیه جهت دبیرستان صارمیه که برای کتابخانة این مدرسه مورد استفاده واقع شد و دیگر ساخت مدرسه ای با هزینة خود در محلة شمس آباد مقابل شاهزاده امامزاده ابراهیم به منظور آموزش تا علوم جدید به دانش آموزان و همچنین تأسیس درمانگاه صحّت در محلة درکوشک می توان اشاره نمود.
اقدام فرهنگی دیگر او، انتشار مجله و روزنامة «صحت» در اصفهان بود. ایشان به سبب شغل و حرفة دوافروشی و دواسازی که داشت، سلامتی مردم را لازمة تمام امور دیگر می دانست و چون اهمال و سهل انگاری توأم با ناآگاهی مردم را مشاهده می نمود، در صدد آگاهی و اطلاع رسانی صحیح به آنان از طریق مجله و مطبوعات برآمد و اولین مجلة بهداشتی- پزشکی را در اصفهان منتشر کرد. مجلة «صحّت» در فروردین1304ش در اصفهان منتشر شد، این مجله را برای خدمت به عالم مطبوعات و تنویر افکار جامعه بود. همچنین در شمارة اول، گفته است که این مجله با عبارت ساده و نزدیک به فهم عموم و دارای عناوینی علمی، ادبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز بود. مهمترین بخش آن ترجمة مقالات علمی پزشکی بود که ارائه می شد. در پایان اطلاعات و اخبار پزشکی کشور و دیگر کشورها را بیان می کرد.
روزنامه صحّت در سال 1306ش در اصفهان بر روی یک ورق بزرگ چاپ و منتشر می شد. مندرجات آن پس از سرمقاله، اخبار محلی و شهر اصفهان و همچنین کشور و دیگر کشورها بود. این روزنامه که به صورت غیر مرتب به چاپ می رسید، ظاهراً در سال 1307ش به انتشار آن خاتمه داده شده است.
وی از شهرت و اعتبار زیادی در بین مردم برخوردار بود. لذا در اغلب انجمن های شهری برای همیاری به همشهریان و رفع نواقص و معضلات شهر، حضور می یافت و تا آنجا که می توانست کمک می نمود. وی مردی ساده و بدون آلایش بود و با همه نشست و برخاست می نمود.
سرانجام این مرد خدمت گزار و صدیق پس از چندی که با مرض موت دست و پنجه نرم کرد، در 14 دی 1357ش به دیار باقی شتافت و پیکرش را در تخت فولاد اصفهان، تکیه ملک (گلستان شهداء) به خاک سپردند.
از برادرانش ابوالقاسم جلا(عکاس)، ابراهیم و محمد دیاری را می شناسیم.

مشروح زندگی نامه
میرزا حسین کریم زاده، معروف به «صحّت» فرزند محمّدکریم. وی در اصفهان حدود سال 1269ش متولّد شد و تحصیلات مقدماتی را در همین شهر سپری کرد، در زمانی که یکی از ادوار تاریک و سخت و دورة ناامنی و لگام گسیختگی و هرج و مرج توأم با استبداد و زورگویی حکّام در تاریخ ایران محسوب می شود و در اثر لیاقت و جدیت و پشتکار، در میان همشهریان خود مقام ارجمندی را حائز گردید.
علاقه اش به امور نظامی گری و تأمین امرار معاش، باعث شد مدتی در «پلیس جنوب» مشغول خدمت شود. او از فرصتهای خود در مطالعة دارو و دوا استفاده های مفیدی نمود و با شناختی که بدست آورده، از پلیس جنوب خارج شد و به شغل دواسازی و دوافروشی مشغول شد. پس از چندی سرمایه مختصری به هم زده، به تجارت روی آورد.
صحّت به خاطر علاقه اش به علم و دانش و خدمت به مردم، سرمایه و مال زیادی در این راه صرف کرد و خدمات شایانی به فرهنگ و جامعة فرهنگی اصفهان نمود. از آن جمله به وقف باغ رکن الملکی واقع در محمودیه جهت دبیرستان صارمیه که برای کتابخانة این مدرسه مورد استفاده واقع شد و دیگر ساخت مدرسه ای با هزینة خود در محلة شمس آباد مقابل شاهزاده امامزاده ابراهیم به منظور آموزش تا علوم جدید به دانش آموزان و همچنین تأسیس درمانگاه صحّت در محلة درکوشک می توان اشاره نمود.
اقدام فرهنگی دیگر او، انتشار مجله و روزنامة «صحت» در اصفهان بود. ایشان به سبب شغل و حرفة دوافروشی و دواسازی که داشت، سلامتی مردم را لازمة تمام امور دیگر می دانست و چون اهمال و سهل انگاری توأم با ناآگاهی مردم را مشاهده می نمود، در صدد آگاهی و اطلاع رسانی صحیح به آنان از طریق مجله و مطبوعات برآمد و اولین مجلة بهداشتی- پزشکی را در اصفهان منتشر کرد. مجلة «صحّت» در فروردین1304ش در اصفهان منتشر شد، این مجله را برای خدمت به عالم مطبوعات و تنویر افکار جامعه بود. همچنین در شمارة اول، گفته است که این مجله با عبارت ساده و نزدیک به فهم عموم و دارای عناوینی علمی، ادبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز بود. مهمترین بخش آن ترجمة مقالات علمی پزشکی بود که ارائه می شد. در پایان اطلاعات و اخبار پزشکی کشور و دیگر کشورها را بیان می کرد.
روزنامه صحّت در سال 1306ش در اصفهان بر روی یک ورق بزرگ چاپ و منتشر می شد. مندرجات آن پس از سرمقاله، اخبار محلی و شهر اصفهان و همچنین کشور و دیگر کشورها بود. این روزنامه که به صورت غیر مرتب به چاپ می رسید، ظاهراً در سال 1307ش به انتشار آن خاتمه داده شده است.
وی از شهرت و اعتبار زیادی در بین مردم برخوردار بود. لذا در اغلب انجمن های شهری برای همیاری به همشهریان و رفع نواقص و معضلات شهر، حضور می یافت و تا آنجا که می توانست کمک می نمود. وی مردی ساده و بدون آلایش بود و با همه نشست و برخاست می نمود.
سرانجام این مرد خدمت گزار و صدیق پس از چندی که با مرض موت دست و پنجه نرم کرد، در 14 دی 1357ش به دیار باقی شتافت و پیکرش را در تخت فولاد اصفهان، تکیه ملک (گلستان شهداء) به خاک سپردند.
از برادرانش ابوالقاسم جلا(عکاس)، ابراهیم و محمد دیاری را می شناسیم.