سید ابوالقاسم سیدالاسلام شهشهانی

سید ابوالقاسم سیدالاسلام شهشهانی

شهرت :

سیدالاسلام شهشهانی
تاریخ وفات :
25/01/1357
مزار :
تکیه بقعه شهشهانی
زمینه فعالیت :
فرزند سید ابوالحسن بن سید ابراهیم بن سید عبدالصمد حسینی شهشهانی، پیش نماز مسجد صفا در محلة شهشهان و از علمای متنفذ اصفهان است. از شرح حال وی اطلاعی در دست نیست. وی در 25محرم 1357ق فوت و در بقعة آقا سید محمد شهشهانی عم امجد خود مدفون گردید.
اشعار مرثیة فوتش از حاجیه مریم خانم خاتون آبادی متخلص به بانو بر سنگ مزارش نقر شده که ماده تاریخ آن چنین است:
خواست چو تاریخ سال بانوی محزونه گفت
شد سوی جنت روان سیّد اسلامیان

مشروح زندگی نامه
فرزند سید ابوالحسن بن سید ابراهیم بن سید عبدالصمد حسینی شهشهانی، پیش نماز مسجد صفا در محلة شهشهان و از علمای متنفذ اصفهان است. از شرح حال وی اطلاعی در دست نیست. وی در 25محرم 1357ق فوت و در بقعة آقا سید محمد شهشهانی عم امجد خود مدفون گردید.
اشعار مرثیة فوتش از حاجیه مریم خانم خاتون آبادی متخلص به بانو بر سنگ مزارش نقر شده که ماده تاریخ آن چنین است:
خواست چو تاریخ سال بانوی محزونه گفت شد سوی جنت روان سیّد اسلامیان