شیخ حبیب الله شاهنده

شیخ حبیب الله شاهنده

شهرت :

شاهنده
تاریخ وفات :
2/10/1395
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
قاری قرآن
فرزند میرزا محمد قدیری نکوآبادی لنجانی در سال 1291ش در روستای نکو آباد لنجان به دنیا آمد. پدرش از هم درسان و هم مباحثه ای های مرجع تقلید شیعیان سید ابوالحسن اصفهانی بوده که پس از بازگشت به زادگاه خویش مرجع رسیدگی به امور دینی مردم می شود.
میرزا حبیب الله تحصیلات مقدماتی را در محل خود گذرانده و جهت ادامة تحصیل رهسپار حوزة علمیة اصفهان می شود و در اصفهان نزد اساتیدی چون شیخ محمود مفید، سید محمدرضا خراسانی، سید حسین خادمی و میر سید علی موسوی بهبهانی، شیخ احمد فیاض، میرزا علی آقا شیرازی تحصیل نموده و با شیخ عبدالله ادیب لنجانی هم بحث بوده است. مدت هفت سال نیز در جلسات قرّاء اصفهان حضور یافته و بدین علم نیز وقوف یافت.
از ویژگیهای ایشان مبارزه با رژیم پهلوی و حمایت غیورانه از امام خمینی را می توان اشاره کرد. وی در دوران حیاتش از سید عبدالله الهادی شیرازی، سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، میر سید علی بهبهانی، سید محمد رضا خراسانی و سید ابوالحسن اصفهانی اجازة تصرف در امور حسبیه را دریافت نمود.
شیخ حبیب الله در شب چهارشنبه دوم شوال سال 1395ق فوت و در تکیة ملک (گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا محمد قدیری نکوآبادی لنجانی در سال 1291ش در روستای نکو آباد لنجان به دنیا آمد. پدرش از هم درسان و هم مباحثه ای های مرجع تقلید شیعیان سید ابوالحسن اصفهانی بوده که پس از بازگشت به زادگاه خویش مرجع رسیدگی به امور دینی مردم می شود.
میرزا حبیب الله تحصیلات مقدماتی را در محل خود گذرانده و جهت ادامة تحصیل رهسپار حوزة علمیة اصفهان می شود و در اصفهان نزد اساتیدی چون شیخ محمود مفید، سید محمدرضا خراسانی، سید حسین خادمی و میر سید علی موسوی بهبهانی، شیخ احمد فیاض، میرزا علی آقا شیرازی تحصیل نموده و با شیخ عبدالله ادیب لنجانی هم بحث بوده است. مدت هفت سال نیز در جلسات قرّاء اصفهان حضور یافته و بدین علم نیز وقوف یافت.
از ویژگیهای ایشان مبارزه با رژیم پهلوی و حمایت غیورانه از امام خمینی را می توان اشاره کرد. وی در دوران حیاتش از سید عبدالله الهادی شیرازی، سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، میر سید علی بهبهانی، سید محمد رضا خراسانی و سید ابوالحسن اصفهانی اجازة تصرف در امور حسبیه را دریافت نمود.
شیخ حبیب الله در شب چهارشنبه دوم شوال سال 1395ق فوت و در تکیة ملک (گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.
سنگ نوشتة مزارش که نشان از درجات علمی و معنوی بالای وی می باشد، چنین است:
«وفد علی ربّه الفرد العلیّ الاعلی من بات لیالیه السهر الی السحر مناجیا لربّه الغفور الرحیم الباری، حلیف الزهد و الورع و التقوی حجت الاسلام والمسلمین الشیخ حبیب الله شاهنده، ولد العالم، العامل التقی میرزا محمد قدیری نوکابادی لنجانی و کان وفاته غرة شهر شوال المکرم سنه خمس و تسعین و ثلاث ماة بعد الالف».