عزیزالله شکیبا

عزیزالله شکیبا

شهرت :

شکیبا
تاریخ وفات :
1349/04/01
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
ادیب
فرزند میرزا محمود خان نهچیری، از شعرای معاصر اصفهان است. وی با درجة سرهنگی در ارتش خدمت کرد. او در کلیة فنون شعری مهارت داشته و در شعر « شکیبا» تخلص می نمود.
از آثارش دیوانی به نام « خسرونامه» که دنبالة شاهنامه فردوسی سروده شده است. نمونه هایی اشعارش در کتاب « شکوفه های اصفهان» آمده است. از اشعار دیگر او مرثیه و ماده تاریخ فوت میرزا حسن خان جابری انصاری است که در پنجاه و چهار بیت سروده شده است.
سرهنگ شکیبا در اول تیر 1349ق فوت گشت و پیکرش را در صحن تکیة ریزی به خاک سپردند.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا محمود خان نهچیری، از شعرای معاصر اصفهان است. وی با درجة سرهنگی در ارتش خدمت کرد. او در کلیة فنون شعری مهارت داشته و در شعر « شکیبا» تخلص می نمود.
از آثارش دیوانی به نام « خسرونامه» که دنبالة شاهنامه فردوسی سروده شده است. نمونه هایی اشعارش در کتاب « شکوفه های اصفهان» آمده است. از اشعار دیگر او مرثیه و ماده تاریخ فوت میرزا حسن خان جابری انصاری است که در پنجاه و چهار بیت سروده شده است.
از اشعارش در حکمت روزه است:
دگر روزه را شرط بخشندگی است
که بخشنده را جاودان زندگی است
چو بخشیم بر بینوا و یتیم
به بخشد به ما فرد حی قدیم
چو خوش گفت آن نادر روزگار
سر شاعران سعدی نامدار
« مسلم کسی را بود روزه داشت
که بر بینوایان دهد نان چاشت »
« و گرنه چه حاجت که زحمت بری
ز خود بازگیری و هم خود خوری »
سرایم در این دوره از دیرباز
به تقلید استاد گردن فراز
بود در نزد یزدان کسی روزه گیر
که احسان کند چاشت را بر فقیر
سرهنگ شکیبا در اول تیر 1349ق فوت گشت و پیکرش را در صحن تکیة ریزی به خاک سپردند. استاد فضل الله اعتمادی متخلص به « برنا » در وفات وی چنین می سراید:
شکیبا که مداح آل علی بود
ثنا خواه و طالب به درگاه یکتا
پی فوت او کلک برنا به شمسی
رقم زد روان شد بجنت شکیبا