شهربانو

شهربانو

شهرت :

شهربانو
تاریخ وفات :
26/02/1257
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
دختر علامه شیخ محمدتقی رازی و نوادة دختری آیت الله العظمی شیخ جعفر کاشف الغطاء. این بانوی با فضیلت ابتدا به ازدواج پسر عمة خود، شیخ محمد تهرانی که از شاگردان برجستة پدرش بود، درآمد؛ ولی نتوانست با او زندگی کند و پس از چندی به خانة پدر بازگشت. وی در 26 صفر 1257ق در سن جوانی از دنیا رفت و در جوار پدر و مادر خود در داخل بقعة مادرشاهزاده مدفون گردید.
مشروح زندگی نامه
دختر علامه شیخ محمدتقی رازی و نوادة دختری آیت الله العظمی شیخ جعفر کاشف الغطاء. این بانوی با فضیلت ابتدا به ازدواج پسر عمة خود، شیخ محمد تهرانی که از شاگردان برجستة پدرش بود، درآمد؛ ولی نتوانست با او زندگی کند و پس از چندی به خانة پدر بازگشت. وی در 26 صفر 1257ق در سن جوانی از دنیا رفت و در جوار پدر و مادر خود در داخل بقعة مادرشاهزاده مدفون گردید.
بر مزارش مرثیه ضیاء اصفهانی نقش بسته است که ماده تاریخ آن چنین است:
نوشت کلک ضیا از برای سال وفاتش
مه سپهر عفافی از این جهان شده بیرون